Exploring the pedagogic relation – Supporting six-year-olds in making sense of physical motion.

Forfatter
Åkerblom, A.
Kilde
Nordic Early Childhood Education Research 11(6), 1-18.
År
2015

Formål

Denne studien ser nærmere på mulighetene til å hjelpe barn med å utvide og utdype argumentasjonen ved hjelp av en utforskende tilnærming til fysiske fenomener. Formålet med studien er å undersøke hvordan 6-åringer bruker verbalt språk til å uttrykke sin forståelse av fysisk bevegelse (physical motion) i reflekterende dialoger med en forsker. Mer spesifikt søker studien svar på følgende spørsmål: (1) Hvilke egenskaper karakteriserer de språklige strategiene som 6-åringene bruker til å skape mening med innhold av vitenskapelig karakter? (2) Hvilke egenskaper karakteriserer de språklige strategiene som forskeren bruker til å støtte barnas meningsdanning i de reflekterende dialogene?

Resultat

Studien identifiserer to egenskaper som kjennetegner de seks barnas utforskende tilnærming til språket. For det første snakker de om at fysisk bevegelse er «noe» som innebærer at de bruker kroppen, og de bruker metaforer og eksempler fra egne erfaringer til å forklare hvordan de forstår bevegelsen til ulike objekter. For det andre –i tillegg til at de danner seg et begrep om et fysisk fenomen – snakker de om tenkningen og kunnskapen sin.

Videre finner forfatteren at det var flere egenskaper ved forskerens bruk av språklige strategier i de reflekterende dialogene som hjalp barna med å skape mening med fysisk bevegelse. Selv om det opprinnelige formålet med de reflekterende dialogene ikke var rettet mot læring, har dialogene en iboende didaktisk egenskap, siden barna skaper mening med fenomenet som er i fokus i dialogene.

Studien viser imidlertid at det å snakke om og være bevisst på språkets funksjon, tenkning og læring er vanskelig for enkelte barn. For at barna skal kunne utvikle evnen til å argumentere, må de ifølge forfatteren ha lyst å uttrykke seg, føle seg trygge, finne innholdet meningsfullt og føle at de oppfordres til å gjøre fremskritt når det gjelder å skape mening med fysiske fenomener. Dette skjer hvis barna føler seg at de oppfordres til å agere og snakke som meningsskapende aktører (meaning-creating agent).

Design

Datamaterialet består av seks individuelle dialoger mellom forskeren og seks barn i 6-årsalderen. Dataene er samlet inn i to svenske førskoleklasser (preschool classes). Dialogen foregår ved at forskeren stiller barnet to spørsmål om fysisk bevegelse: «Hvorfor faller ikke månen ned fra himmelen?» og «Hva skjer når en ball kastes skrått opp i luften?». Hver dialog varte mellom 20 og 40 minutter og ble tatt opp på bånd og deretter transkribert.

 

Referanser

Åkerblom, A. (2015). Exploring the pedagogic relation – Supporting six-year-olds in making sense of physical motion. Nordic Early Childhood Education Research 11(6), 1-18.

Oppdragsgiver

Uoplyst