Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming.

Forfattere
Nordvik, G.
Alvestad, M.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 11(10), 1-13.
År
2015

Formål

Det overordnede formålet med studien er å utvikle ny kunnskap om diskurser om danningsbegrepet slik det brukes i årsplaner fra utvalgte barnehager. Mer konkret stiller forfatterne følgende spørsmål: Hvilke diskurser om danningsbegrepet kan spores i barnehagenes årsplaner?

Resultat

Når det gjelder forskningsspørsmålet om hvilke diskurser om danningsbegrepet man finner i årsplanene, viser studien at flere av de analyserte årsplanene ikke omtaler danningsbegrepet eksplisitt. Videre viser analysen at det er to dominerende diskurser om danning i de utvalgte årsplanene, nemlig (1) subjektiveringsdiskursen, som har fokus på barnas selvdanning, og (2) fellesskapsdiskursen, som har fokus på det kollektive og på fellesskapets kultur og verdier. Resultatene peker på at det er store variasjoner mellom årsplanene, og de er preget både av en ytre og en indre forskjell, blant annet når det gjelder omfang, disposisjon og form. Videre viser studien at danningsbegrepet fremstår som utfordrende i barnehagenes fortolkning og konkretisering i årsplanene. Forfatterne peker på at danningsbegrepet i årsplanene også rommer tidligere epoker og dannelsestradisjoner. De konkluderer med at subjektiveringsdiskursen var noe mer gjennomgående og utbredt enn fellesskapsdiskursen.

Design

Ut fra diskursanalytiske perspektiver analyserer forfatterne 20 årsplaner fra ulike typer barnehager i to større norske bykommuner. Et strategisk utvalg av årsplaner er valgt ut for å oppnå variasjon i eierforhold, bydeler og barnehagestørrelse. Årsplanene er tilgjengelige på nettet og ble lastet ned fra Internett.

 

Referanser

Nordvik, G. & Alvestad, M. (2015). Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming. Nordisk Barnehageforskning 11(10), 1-13.

Oppdragsgiver

Uoplyst