Natur og naturfænomener i dagtilbud: stærke rødder og nye skud.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2015

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan arbeidet med naturvitenskapelige temaer – nærmere bestemt fagområdet (læreplanstemaet) natur og naturfenomener - foregår i praksis i danske barnehager (daginstitutioner og dagplejer). I forlengelse av dette undersøkes en rekke sentrale utviklingsmuligheter for barnas fremtidige naturvitenskapelige kunnskap.

Resultat

Generelt viser rapportens analyser at arbeidet med naturvitenskapelige temaer har en stor plass i danske barnehager. Det ser imidlertid ut til at det mangler en felles konsensus om temaets faglige dimensjoner og de didaktiske mulighetene det tilbyr. Ut fra rapportens kvantitative analyser identifiseres tre tilnærminger til arbeidet med rammeplantemaet natur og naturfenomener. Disse springer ut av en overordnet «friluftslivstilnærming», som forgreiner seg i en «naturtilnærming» (naturtilnærming) og en «realfagstilnærming» (science-tilgang). Selv om kategoriene ikke utelukker hverandre gjensidig, kan «friluftslivstilnærmingen» betraktes som et fellestrekk for alle barnehagene i undersøkelsen, mens «naturtilnærmingen» og «realfagstilnærmingen» favner de barnehagene som beskjeftiger seg med temaet i en grad som går utover selve «friluftslivstilnærmingen». På bakgrunn av rapportens kvalitative undersøkelse pekes det på en rekke fremtidige utviklingsmuligheter. Disse består for eksempel av et uttalt behov for (1) en praksisrelatert begrensning av rammeplantemaet natur og naturfenomener, (2) et større kommunalt fokus på rammeplantemaet og (3) en styrking av personalgruppens kompetanse i arbeidet med naturvitenskapelige aktiviteter.

Design

Studien omfatter både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming. Den kvantitative delen består av en spørreskjemaundersøkelse blant et tilfeldig utvalg av danske barnehagestyrere og barnehageansatte  (dagtilbudsledere og pædagoger). Utvalget omfatter 800 styrere og 698 barnehageansatte. Den kvalitative delen av rapporten består av intervjuer med eksperter på det naturvitenskapelige området samt ansatte fra seks utvalgte barnehager (dagtilbud). Disse barnehagene ble valgt ut på grunnlag av deres respektive fokusområder og tilnærminger i arbeidet med rammeplantemaet natur og naturfenomener. De utvalgte institusjonene skiller seg for eksempel ut (1) ved å ligge i ulik avstand fra naturområder, (2) ved å være barnehager med utendørsprofil og (3) ved å ha deltatt i et prosjekt om natur og naturfenomener.

Referanser

Danmarks Evalueringsinstitut (2015). Natur og naturfænomener i dagtilbud: stærke rødder og nye skud. Danmarks Evalueringsinstitut.

Oppdragsgiver

Uoplyst