Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling.

Forfatter
Holmberg, C.
Kilde
Stockholms universitet.
År
2015

Formål

Det overordnede formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan barnehagelærere utfører arbeidet med pedagogisk dokumentasjon i praksis. Med henvisning til det økende fokuset på evaluering og kvalitetssikring av svenske barnehager søker avhandlingen å få en dypere forståelse for de utfordringene og mulighetene som denne dokumentasjonspraksisen fører med seg.

 

Resultat

Resultatene tyder på at arbeidet med pedagogisk dokumentasjon avhenger av gjeldende rammevilkår og betingelser. Én av utfordringene med dokumentasjonsarbeidet er at det ofte påvirkes av forskjellige metoder og teorier, noe som kan skape usikkerhet og tvil blant praktikerne i barnehagen. Selv om dokumentasjonsarbeidet kan være en tidkrevende og kompleks oppgave, ser det likevel ut til å spille en sentral rolle i barnehagelærernes og barnehagenes pedagogiske utvikling. I denne sammenhengen viser avhandlingen at løpende kompetanseutvikling og utdanning er avgjørende med hensyn til i hvor stor grad barnehagelærerne kan oppfylle de økte forventningene og kravene til pedagogisk dokumentasjon. Forskeren antar at barnehagelærerne som deltok i undersøkelsen, samlet sett opplevde det pedagogiske dokumentasjonsarbeidet som et stimulerende og meningsfylt pedagogisk redskap.

Design

Undersøkelsen ble gjennomført i to svenske barnehager (förskola), hvor forskeren fulgte seks barnehagelæreres (förskolepedagogers) hverdag. Den ene av de utvalgte barnehagene var i en oppstartsfase når det gjaldt arbeidet med pedagogisk dokumentasjon, mens den andre var en Reggio Emilia-inspirert barnehage som hadde jobbet med pedagogisk dokumentasjon i flere år. Avhandlingen er utformet som en etnografisk studie, og dataene består av observasjoner, intervjuer, feltnotater, bilder og lokale dokumenter fra de respektive barnehagene. Datainnsamlingen fant sted i to omganger over en periode på fire måneder, hvor forskeren tilbragte tre–fire timer daglig i de to barnehagene.

Referanser

Holmberg, C. (2015). Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling. Stockholms universitet.

Oppdragsgiver

Uoplyst