Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola.

Forfatter
Öhrfelt, M.S.
Kilde
Malmö Studies in Educational SciencesLicentiate Dissertation Series 2015:38.
År
2015

Formål

I Sverige beskrives de pedagogiske praksisene i barnehager med utendørsprofil (uteförskola) ofte som ideelle, idylliske og selvsagte. Derfor blir barnehager med utendørsprofil sjelden gransket fra et kritisk perspektiv. I forlengelsen av dette ønsker denne studien å undersøke vilkårene bak disse oppfatningene ved – i særlig grad – å fokusere på hvordan de konstrueres gjennom språklige utsagn. På den måten søker forfatteren å diskutere og problematisere det idealiserte bildet som tegnes av barnehager med utendørsprofil.

Resultat

På grunnlag av resultatene av studien konkluderer forfatteren med at barnehager med utendørsprofil (uteförskola) er et fenomen som mange institusjoner og interessenter søker å påvirke. Disse barnehagene oppgis ofte som et selvfølgelig svar på mange av tidens utdanningsproblematikker, noe som taler for en kritisk gjennomgang av hvordan språket påvirker holdningene våre.

Resultatene av studien er basert på fire identifiserte diskurser: (1) diskurser om lek og utvikling, læring og oppdragelse, (2) helsediskurs, (3) kjønnsdiskurs og (4) en diskurs om miljø og bærekraft. Ifølge forfatteren bidrar disse diskursene til å konstruere vår forståelse av barnas tilknytning til naturen. Diskursene er også omtalt i tidligere forskning og politiske strategier, men innholdet synes å ha forandret seg gjennom tiden. På den bakgrunn viser analysene i studien at den svenske utendørspedagogikken har gått gjennom en indre transformasjon, mens den – på overflaten – ikke har endret seg vesentlig.

 

Design

Studien er en dokumentstudie av to tekster som er sentrale for svenske barnehager med utendørsprofil, nemlig Ute på dagis. Hur använder barn daghemsgården? Utformningen av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga og Naturförskola: Lärande för hållbar utveckling. Tekstene, som er utgitt i henholdsvis 1997 og 2011, er valgt ut for å identifisere noen av de begrunnelsene som påvirker utdanningsområdet og dermed konteksten for svenske barnehager med utendørsprofil. Teorien og metoden som brukes, er hentet fra det diskursanalytiske forskningsområdet, og gjør det mulig å rette blikket mot språkets ulike funksjoner. 

Referanser

Öhrfelt, M.S. (2015). Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola. Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series 2015:38.

Oppdragsgiver

Uoplyst