Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. There are no girl decision-makers: Understanding gender as a position in pre-school practices.

Forfatter
Eidevald, C.
Kilde
Jönköping: Högskolan i Jönköping.
År
2009

Formål

Tidligere studier har vist at barnehagepersonalet møter jenter og gutter ut fra kjønnsstereotype forestillinger, og med dette som utgangspunkt ønsker avhandlingen å undersøke hvilke kjønnsmessige posisjoner hos jenter og gutter som blir akseptert og hvilke som møter motstand i barnehagen. Ut fra et kritisk poststrukturalistisk perspektiv analyserer avhandlingen de kjønns- og identitetsskapende prosessene samt de stereotype antakelsene om kjønn (genus) som voksne og barn i institusjonen har. Avhandlingen skiller seg ut fra tidligere forskning ved at den fokuserer på det enkelte barnet og dets handlemuligheter samt variasjonen mellom barnegruppene. Konkret analyserer forfatteren fire hverdagsscenarioer i barnehagen: fri lek, samling, påkledning og måltid – med fokus på hvordan de voksne henvender seg og snakker til barna.

Resultat

Studien viser at de voksne i barnehagen møter jenter og gutter ut fra stereotype forestillinger om kjønn, og dermed medvirker til å forsterke kjønnsforskjellene heller enn å utjevne dem. De analyserte situasjonene viser at jenter og gutter blir møtt stereotypt, og at dette skjuler store variasjoner i hvordan jenter og gutter faktisk posisjonerer seg forskjellig. Til slutt blir det diskutert hvilke pedagogiske konsekvenser dette har for likestilling i barnehagen, og forfatteren beskriver alternative diskurser og handlingsmønstre for førskolelærerne.

Design

Studien er kvalitativt designet, og dataene ble samlet inn ved hjelp av videoobservasjoner og fokusgruppeintervjuer.

Referanser

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. There are no girl decision-makers: Understanding gender as a position in pre-school practices. Jönköping: Högskolan i Jönköping.

Oppdragsgiver

Högskolan i Jönköping