A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in South Korea and Sweden: ECERS Evaluations.

Forfatter
Sheridan, S.; Giota, J.; Han, Y.-M.; Kwon, J.-Y.
Kilde
Early Childhood Research Quarterly, 24(2), S.142-156.
År
2009

Formål

Formålet med undersøkelsen er å granske kvaliteten på barnehageinstitusjoner i to forskjellige kontekster: Sverige og Sør-Korea. Studien har to formål: 1. En undersøkelse av tverrkulturelle likheter og forskjeller i kvaliteten på barnehager i Sør-Korea og Sverige. 2. En sammenligning av påliteligheten av en svensk nasjonal tilpasning (Kärrby, 1989) og en sørkoreansk nasjonal tilpasning (Lim, 1983) av ECERS (Harms & Clifford, 1980), som brukes til å evaluere barnehagekvalitet.

Resultat

Den svenske stikkprøven scorer høyere enn gjennomsnittet på alle de seks delskalaene såvel som på den totale skalaen i ECERS sammenlignet med den sørkoreanske stikkprøven. Normeringene er bedre i Sverige enn i Sør-Korea med høyere barn-voksen-ratio. I Sør-Korea blir barna organisert i aldershomogene grupper, mens gruppeorganiseringen i Sverige bygger på grupper som består av søsken og eldre barn. Undersøkelsen avdekket dessuten generelt dårligere barnehagekvalitet i de sørkoreanske barnehagene. En forklaring kan være de begrensede fysiske rommene, for eksempel møblene som er til rådighet til læring og avslapping, samt den fysiske innredningen av lokalene. Barnas tilgang til rom der de enten kan være alene eller sammen med bare et par av vennene, er det kvalitetsaspektet som skiller de to stikkprøvene mest. Et annet kvalitetsaspekt som skiller stikkprøvene, er knyttet til tid og sted for avslapping.

Resultatene viser at de fleste sørkoreanske barnehagene legger stor vekt på å utvikle barnas faglige ferdigheter, som å hjelpe barna til å forstå språk og begreper gjennom en mer rigid, lærerplanlagt tidsplan. I de svenske barnehagene er tidsplanen mer fleksibel, noe som gir mulighet for et bredere spekter av innhold og aktiviteter både innendørs og utendørs. I mange av disse aktivitetene blir lek og læring betraktet som interagerende dimensjoner. Få barnehager i de to landene syntes å gjøre barna bevisst på multikulturelle spørsmål eller interkulturell kompetanse. I stedet ligger hovedfokus på å presentere dem for landets egen kultur og egne tradisjoner. Svaret på det andre forskningsspørsmålet: Den samlede ECERS og de fleste av delskalaene representerer meningsfylte aspekter av det pedagogiske miljøet i begge landene, og det gjør verktøyet egnet til meningsfylte, tverrkulturelle sammenligninger av barnehagekvalitet.

Design

Studien bygger på stratifiserte og tilfeldig utvalgte stikkprøver av barnepassprogrammer i to byer, henholdsvis Göteborg i Sverige og Seoul i Sør-Korea. De strategisk utvalgte barnehagene representerer barn med forskjellige sosioøkonomiske og etniske bakgrunner. Det ble utført åttetimers observasjoner av småbarnsavdelingene i 24 barnehager fra 24 inkluderte sentre ved hjelp av "The Early Childhood Environment Rating Scale" (ECERS). Observasjonene ble kombinert med lærerintervjuer.

Referanser

Sheridan, S.; Giota, J.; Han, Y.-M.; Kwon, J.-Y. (2009). A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in South Korea and Sweden: ECERS Evaluations. Early Childhood Research Quarterly, 24(2), S.142-156.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.