Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen?

Forfatter
Hopperstad, M. H.; Lorentzen, R. T.; Semundseth, M.
Kilde
Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), S. 45-63.
År
2009

Formål

I henhold til "Rammeplanen for børnehavers indhold og opgaver" (2006) skal personalet i barnehager støtte barns skriving. På bakgrunn av dette undersøker artikkelen hva som motiverer barn til å skrive i barnehagen. Artikkelen bygger på en kvalitativ undersøkelse av de uformelle situasjonene i barnehagehverdagen som involverer barns skriving. Basert på Kress' (1997, 2003) interessebegrep presenterer forfatterne fire kategorier som drøftes i forhold til målet om å øke barns motivasjon til å skrive. Fokus for observasjonene er det sosiale samspillet mellom barn og voksne og de fysiske rammenes innvirkning på skrivingen.

Resultat

Barn har forskjellig motivasjon for å begynne å skrive. Studien lokaliserer fire kategorier som virker inn på barns lyst til å skrive: det å markere identitet, utforske hverdagslige erfaringer, skape et estetisk uttrykk og være sammen. Det å markere identitet synes å være en sak som er vanskelig å skille fra de andre. I den ene barnehagen foregikk skrivestundene ofte ved et av bordene i oppholdsrommet, og i den andre barnehagen fant de sted ved bordet på kjøkkenet. I begge barnehagene hadde barna lett tilgang til papir, farger og blyanter og var dermed ikke avhengige av de voksnes hjelp for å kunne begynne å tegne og/eller skrive. Bordene var også tilgjengelig for alle barna, uansett alder, og dermed var aktivitetene rundt bordet preget av aldersblanding. De voksnes tilstedeværelse hadde betydning for hvorvidt barna engasjerte seg i tegning eller skriving, siden de ofte var mottakere av eller medskapere i skrivingen.

Design

Artikkelens datamateriale ble samlet inn ved hjelp av kvalitative metoder som besto av feltnotater, observasjoner av femårige barn og samtaleintervjuer med førskolelærere.

Referanser

Hopperstad, M. H.; Lorentzen, R. T.; Semundseth, M. (2009). Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen?. Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), S. 45-63.

Oppdragsgiver

tidsskriftet FoU