Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole.

Forfatter
Gjermestad, A.
Kilde
Stavanger: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.
År
2009

Formål

Studiens forskningsfokus er å beskrive dyadiske samspill mellom sterkt utviklingshemmede barn og deres nære omsorgspersoner i barnehage og skole som pedagogisk praksis. Videre undersøker studien hvordan omsorgspersoner i barnehager og skoler selv beskriver og fortolker det dyadiske samspillet med sterkt utviklingshemmede barn som pedagogisk praksis.

Resultat

Gjermestad konkluderer med at den tradisjonelle forståelsen vi har av læring, må vike plass for ny forståelse fordi det i den tradisjonelle ikke er rom for verken individuelle opplevelser og oppfatninger eller individuell sensitivitet. Gjermestad poengterer at det er markant behov for mer estetiske, situerte og sosiokulturelle perspektiver på barn. Det empiriske materialet viser at det skjer mye mer i en samspillsituasjon enn det man vanligvis er oppmerksom på. Den manglende oppmerksomheten skyldes ifølge studien at man langt på vei ikke har hatt fokus på barnet, men på de rammene og vilkårene som barnet er underlagt. De omsorgspersonene som har deltatt i studien, er blitt mer oppmerksom på en rekke forhold i sin interaksjon med barna etter at de har studert videomaterialet sammen med forskeren.

Design

Studien benytter seg av en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Det ble observert, videofilmet og ført fortolkende/analyserende samtaler. Fem utviklingshemmede barn og deres omsorgspersoner ble videofilmet i en rekke samspillsituasjoner. Videofilmen ble deretter analysert av omsorgspersonen og forskeren i en samtale som ble tatt opp på bånd. Samtalene foregikk slik at omsorgspersonene sammen med forskeren så og analyserte de filmene som var tatt opp i ulike samspillsituasjoner. Samtalene ble senere transkribert, og deretter har forskeren tolket omsorgspersonenes utsagn.

Referanser

Gjermestad, A. (2009). Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole. Stavanger: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.

Oppdragsgiver

Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland har lagt forholdene til rette – både økonomisk og tidsmessig.