Keep it in the family? Universal child care, child development and intra-household conflict.

Forfatter
Havnes, T.
Kilde
Oslo: Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Universitetet i Oslo.
År
2009

Formål

Studiens formål er å belyse hvorvidt og hvordan barns utvikling blir påvirket av om de har gått i barnehage eller ikke, og i hvilken grad dårlig tilgang på barnepass hindrer mødre i å delta på arbeidsmarkedet.

Resultat

Studien viser at statsstøttede institusjonstilbud har positiv innvirkning på barns liv som voksne målt i begynnelsen av trettiårene. Den største virkningen ser vi hos kvinner med lav inntekt. Videre viser studien at reformen økte den sosiale velferden med tre prosent. Til tross for sterk korrelasjon viser studien at barnehagetilbudet har liten kausal effekt på kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet.

Design

Studien er designet som en retrospektiv kohortstudie. Økonometriske teknikker ble brukt for å finne frem til kausale effekter. Dataene er hentet fra folkeregisteret, Statistisk Sentralbyrå og trygdesystemet. Utvalget er norske barn født mellom 1967 og 1976, det vil si 575 300 barn fordelt på ti fødselsårganger. Studien inkluderer dermed både barn som i stor grad og barn som i mindre grad ble påvirket av den norske barnehagereformen fra 1975.

Referanser

Havnes, T. (2009). Keep it in the family? Universal child care, child development and intra-household conflict. Oslo: Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Universitetet i Oslo.

Oppdragsgiver

Avhandlingen er en del av forskningsaktivitetene ved ESOP (Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling) ved Universitetet i Oslo, som får økonomisk støtte fra Forskningsrådet