Pedagogerna och Jämställdheten.

Forfatter
Wernersson, I.
Kilde
I: Wernersson (red): Genus i förskola och skola: förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet.
År
2009

Formål

Studien tar sikte på å beskrive og diskutere diverse tanker og ideer om likhet ("jämställdhet") i de svenske barnehagene og skolene sett i lys av styredokumenter og førskolelæreres oppfatninger.

Resultat

Styredokumentene gir de enkelte førskolelærerne og skolelærerne romslighet når det gjelder å tolke likhet. Førskolelærerne og skolelærernes oppfatninger kan deles inn i to grupper: en som ser likhet som "ensartethet", og en annen som ser likhet som det å jevne ut forskjeller. Alle lærerne i undersøkelsen er imidlertid enige om at likhet først og fremst betyr likeverd mellom kjønnene. Deretter er det størst tilslutning til at likhet står for felles foreldreansvar og utvisking av maktforskjeller. 

Design

Studien består av to deler: en dokumentstudie av skoleloven, læreplaner og kursplaner i Sverige samt en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse av betraktninger fra førskolelærere og skolelærere. Læreplaner, kursplaner og skoleloven ble samlet inn og analysert, og et spørreskjema med utsagn knyttet til betydningen av likhet, ble besvart av et tilfeldig utvalg av førskolelærere og skolelærere.

Referanser

Wernersson, I. (2009). Pedagogerna och Jämställdheten. I Wernersson (red): Genus i förskola och skola : förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Oppdragsgiver

Studien er en del av et større prosjekt som er støttet av Vetenskapsrådets Utbildingsvetenskapliga kommité.