Børnehavens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt.

Forfatter
Albæk Nielsen, A.; Nygård Christoffersen, M.
Kilde
København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
År
2009

Formål

Studiens formål er å undersøke om barn som går i barnehage, utvikler seg annerledes enn barn som ikke går i barnehage. I tillegg undersøker studien om kvaliteten på dagpasset har innvirkning på barnas sosiale, kognitive og følelsesmessige utvikling.

Resultat

Resultatene av rekken av eksperimentelle undersøkelser tyder på at barns tilgang til en barnehage av høy kvalitet generelt øker IQ-en og hvor klare de er for skolen, og dermed det langsiktige utbyttet av skoleundervisningen. Barnas utdanningsresultater i skolen blir bedre, flere får yrkesutdanning, og senere klarer de seg bedre på arbeidsmarkedet. Unge voksne som hadde gått i en barnehage av høy kvalitet som barn, mottok i mindre grad trygdeytelser. Færre ble arbeidsledige og færre ble kriminelle sammenlignet med jevnaldrende som også kom fra belastende oppvekstvilkår. Barna utviklet et positivt syn på seg selv og sine egne fremtidsmuligheter. En barnehage av høy kvalitet kjennetegnes av følgende forhold:

At personalet har innsikt i barnas utvikling, viser sensibilitet og er lydhøre overfor barnas ytringer, er sannsynligvis de faktorene som har størst innvirkning. Sammenligninger viser at forholdsvis gode normeringer vil skape mer tid, overskudd og ro til å lære det enkelte barns behov å kjenne, samt skape mulighet for å støtte barnets utvikling i et positivt miljø.

En kvalifiserende utdanning av barnehagenes personale har positiv virkning. Betydningen av god kontakt mellom personalet og barnet blir understreket i forskningslitteraturen. God kontakt mellom barnets foreldre og barnehagen kan på samme måte bidra positivt til barnets utvikling på kortere og lengre sikt. Når det gjelder barnets alder når det begynner i barnehagen, viser særlig tilfellene med de spesielt utsatte barna at jo tidligere innsatsen starter, desto bedre virker de positive tiltakene.

Design

Studien er designet som en forskningsoversikt. Det er utført elektroniske litteratursøk ved hjelp av tverrvitenskapelige indekseringer av vitenskapelige artikler, bøker og konferanseinnlegg.

Referanser

Albæk Nielsen, A.; Nygård Christoffersen, M. (2009). Børnehavens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Oppdragsgiver

BUPL (Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund)