Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst.

Forfatter
Winsvold, A.
Kilde
Oslo: NOVA.
År
2009

Formål

Denne undersøkelsen er den tredje i rekken om kvalitet i norske barnehager. Kunnskapsdepartementet ønsker å kartlegge og oppdatere kunnskapen om hvordan kvalitetsarbeidet i barnehagene har utviklet seg.

Resultat

Undersøkelsen viser blant annet at ledelsen er den mest stabile arbeidskraften, særlig i små barnehager. Nitti prosent av styrerne er kvinner, og 92 prosent er utdannet som førskolelærer. I ni av ti barnehager holdes det medarbeidersamtaler minst én gang i året. Åtte av ti barnehager har interne opplæringstiltak. Omkring halvparten av barnehagene har eget opplæringsbudsjett. Siden undersøkelsen i 2004 har fagområdet kommunikasjon, språk og tekst kommet på dagsordenen i de fleste barnehagene. Barnehagene har i stor og stigende grad innført rutiner for å informere nye barn, deres foreldre samt nyansatte. Utenom personalet er det først og fremst foreldrene som deltar i evalueringsarbeidet i barnehagen. Observasjon er fortsatt den metoden som er mest brukt til kartlegging av barnas trivsel og utvikling, fulgt av pedagogisk dokumentasjon.

I halvparten av barnehagene har barnehagestyreren utarbeidet planer for opplæring eller etterutdanning av de ansatte, og i to av tre tilfeller har barnehagen satt i gang lignende tiltak. Når det gjelder overgangen fra barnehage til skole, har alle barnehagene skoleforberedende tiltak for femårige barn. Seksti prosent av barnehagene har etablert faste rutiner for kartlegging av språket hos alle barna i barnehagen. En tredel har ikke faste rutiner, men velger ut barn etter observasjon og vurdering av behov. I 56 prosent av barnehagene finnes det ett eller flere barn med nedsatt funksjonsevne.

Design

Datagrunnlaget består av en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse der en rekke barnehagestyrere har svart på et spørreskjema vedrørende de ansattes utdanningsnivå, barnehagens praksis vedrørende kartlegging av barnas språklige kompetanse, personalbehandling, det fysiske miljøet og barnehagens bruk av leseplaner.

Referanser

Winsvold, A. (2009). Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst. Oslo: NOVA.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet i Norge