”Teachers talking to young children: Investigations to negotiate meanings in everyday conversations”.

Forfatter
Gjems, L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 18(2), 139-148.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å bidra med kunnskap om hvordan førskolelærere i barnehagen kan støtte barns læring av språk, og om språkets betydning for læring. Konkret undersøkte studien hvordan førskolelærere gjennom de spørsmålene de stiller barna, kan fremme barnas aktive deltakelse i hverdagssamtalene.

Resultat

Studien viste at det var tre typer pedagogiske måter å forholde seg på som hadde betydning for barnas deltakelse i hverdagssamtalene: 1) når det ble stilt åpne og innledende spørsmål, 2) når barnet fikk nødvendig tid til å ta del i samtalen og svare på spørsmål, og 3) når førskolelæreren inviterte barnet til å dele sine tanker og erfaringer.

Design

Forskeren foretok videoobservasjoner av to førskolelærere og 40 barn i alderen tre til seks år i hverdagslige situasjoner i løpet av en firemåneders periode. Samtaler der et barn kom med tre eller flere ytringer, ble transkribert og analysert for å kunne se hvordan førskolelærerne inviterte barna til å delta i samtalen.

Referanser

Gjems, L. (2010). ”Teachers talking to young children: Investigations to negotiate meanings in everyday conversations”. European Early Childhood Education Research Journal, 18(2), 139-148.

Oppdragsgiver

uoplyst