”’It tickles in my tummy’: Understanding children’s risk-taking in play through Reversal Theory”.

Forfatter
Sandseter, E.B.H.
Kilde
Journal of Early Childhood Research, 8(1), 67-88.
År
2010

Formål

Studien undersøkte barns forklaringer på hvorfor de engasjerer seg i risikofylt lek, det vil si lek som kan føre til fysiske skader, hva barn opplever som henholdsvis farlig og trygt, og hvordan barn leker i spenningsfeltet mellom disse to motpolene. Artikkelen legger vekt på å utforske barns erfaring med å involvere seg i risikofylt lek med hensyn til både motivasjonen og følelsene deres. Studien bygger på tidligere undersøkelser av samme forsker, der risikofylt lek ble identifisert og karakterisert som lek i høyde og i fart, tumleleker, bruk av farlig verktøy, å nærme seg farer i omgivelsene og å gå seg vill.

Resultat

Ifølge studiens resultater opplever barn en umiddelbar glede ved lek og oppsøker gjerne spenningsfylte leker. I analysen av barnas utsagn om lek blir det tydelig at barna med vilje oppsøker lek som utspiller seg i spenningsfeltet mellom å være farlig og å være trygt, fordi det etter barnas utsagn gir "kribling i magen". Barna opplever en vekselvirkning mellom behagelige og ubehagelige følelser. I leken benytter barna seg både av opphisselsesfremmende strategier og opphisselsesdempende strategier, og de veksler mellom å være engasjerte og tilbakeholdne. Barna justerer leken slik at den utspiller seg i det ønskede spenningsfeltet der leken er interessant, spennende, utfordrende og risikofylt, men der de samtidig opplever å ha kontroll over leken.

Design

Datamaterialet består av enkeltintervjuer med 23 fire–fem-årige barn fra to barnehager. Intervjuene varte i 20–30 minutter og ble tatt opp på en mp3-spiller. Forskeren har tilbrakt mellom fire og fem måneder i barnehagene. Intervjumaterialet er transkribert og analysert innenfor en fenomenologisk forståelsesramme og sett i forhold til "reversal theory" og "personal trait theory".

Referanser

Sandseter, E.B.H. (2010). ”’It tickles in my tummy’: Understanding children’s risk-taking in play through Reversal Theory”. Journal of Early Childhood Research, 8(1), 67-88.

Oppdragsgiver

uoplyst