"Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år." & "Stödja och styra: Om bedömning av yngre barn.

Forfatter
Skolverket.
Kilde
Stockholm: Skolverket (2010).
År
2010
ISBN
978-91-86529-08-6

Formål

Formålet med forskningsoversikten er å belyse hva slags svensk forskning om barns tidlige læring i barnehage, førskole og tidlige skoleår som er tilgjengelig fra 1995 og oppover.

Resultat

Forskningsoversikten skisserer opp de viktigste forskningsresultatene fra 1995 og oppover innenfor området barndom og læring, og gir en oversikt over hvilke områder som det ikke finnes svensk forskning på. Institusjonalisering er en vesentlig del av barndommens struktur. Det er gjort mye forskning på barndom og læring, men dette er primært små studier som tegner fragmentariske bilder av området. Barnets tid i førskolen ser ut til å ha stor betydning for om skolegangen etterpå blir vellykket, særlig for barn fra ressursfattige familier. Disse resultatene er imidlertid avhengige av forhold som førskolens kvalitet, barnets tid i førskolen og førskolelærernes evne til å innrette seg i forhold til barnet. Forskning på hvilken betydning skolestartens tidspunkt har tyder på at det har mer en kulturell betydning enn betydning for barnets innlæring, men at barnet drar nytte av å være i et miljø som ikke i for stor grad legger vekt på formalisert læring og voksenstyrte aktiviteter. Mange studier har undersøkt hvordan barnet lærer å lese, men bare få studier har fokusert på de helt små barnas vei inn i skriftspråket. Det finnes en del svensk forskning på vurdering og dokumentasjon, der evalueringsforskningen hovedsakelig har vært rettet mot de senere skoleårene og forskningen på dokumentasjon primært har vært rettet mot førskoler. Oversikten viser generelt at det mangler metodediversitet i forskningen, at det er få større forskningsprosjekter – både i omfang og i tidsmessig utstrekning – og at noen forhold er godt belyst i forhold til førskole, mens andre er godt belyst i forhold til de siste skoleårene. Ikke minst viser forskningsoversikten at det mangler forskning på de nye familieformenes betydning for barnets relasjon til institusjonslivet og læring, og forskning som følger barnet over flere år for å undersøke hvilken betydning forhold i førskolen har for barnet senere i livet, herunder på skolen.

Design

Med utgangspunkt i et systematisk søk etter hovedsakelig svensk forskning presenteres resultatene av forskningen innenfor forskningsoversiktens område. Nordisk og internasjonal forskning trekkes inn der det regnes som relevant for svenske forhold. Resultatene blir delt inn i fire områder: perspektiver på barndom og barns læring, læringens hvor og når, læringens hvem, hva og hvorfor, og til slutt vurdering og dokumentasjon.

Referanser

Skolverket (2010). Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2010). Stödja och styra: Om bedömning av yngre barn. Stockholm: Skolverket.

Oppdragsgiver

Skolverket