Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner.

Forfatter
Kragh-Müller, G.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitetsforlag.
År
2010

Formål

Formålet med undersøkelsen var å belyse pedagogisk kvalitet i to forskjellige barnehager i København med forskjellige organisatoriske og strukturelle betingelser. Undersøkelsen så på hvordan pedagogisk kvalitet ble oppfattet av førskolelærere, barn og foreldre i de to barnehagene, og resultatene skal bidra til å utvikle pedagogisk kvalitet i barnehager og pedagogikken som fag og profesjon. Formålet var også å bidra til den politiske debatten ved å fremheve de historiske og samfunnsmessige betingelsene og vilkårene som barnehagene er underlagt.

Resultat

Førskolelærere og foreldre fra barnehagen i Christiania mener at deres ønsker om kvalitet blir oppfylt i hverdagen. Førskolelærere og foreldre fra barnehagen i Christianshavn føler at deres ønsker om pedagogisk kvalitet ikke i tilstrekkelig grad har mulighet til å bli oppfylt i hverdagen. De endrede samfunnsmessige vilkårene i form av både besparelser og mange ulike administrative oppgaver betyr at den pedagogiske kvaliteten i Christianshavn-barnehagen blir svekket. Førskolelærerne har ikke mulighet til å utføre det pedagogiske arbeidet på en måte som de med sin faglige vurdering mener er tilfredsstillende. De trekkes bort fra samværet med barna. Arbeidet med læreplaner og de tilhørende dokumentasjonskravene synes altså å være med på å svekke heller enn styrke den pedagogiske kvaliteten, fordi førskolelærerne bruker mer tid på administrativt arbeide enn på barna.

Design

Metodisk er det snakk om en sammenlignende undersøkelse av en barnehage i Christiania og en i Christianshavn. Fem barn fra hver barnehage ble intervjuet: to enkeltintervjuer med en gutt og en jente og et fokusgruppeintervju med tre barn. Medarbeidere i begge barnehagene ble intervjuet i fokusgrupper, og foreldrene til de intervjuede barna ble intervjuet i et fokusgruppeintervju. Det ble også utført observasjoner i fem hele dager i hver av de to barnehagene.

Referanser

Kragh-Müller, G. (2010). Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitetsforlag.

Oppdragsgiver

BUPL