Fokus på sprog - daginstitutioners indsatser for treårige.

Forfatter
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2010
ISBN
978-87-7958-576-8

Formål

Formålet med evalueringen var å avdekke hvordan barnehager legger til rette, organiserer og ivaretar oppgaven med å språkvurdere og gjennomføre oppfølging av språklige tiltak for treåringer. Undersøkelsen fokuserer særlig på de barna som blir vurdert å ha behov for målrettede språklige tiltak. Evalueringen undersøker hvordan henholdsvis barnehagestyrere, førskolelærere og foreldre opplever virkningen av de tiltakene som blir iverksatt, og hvilken virkning oppfølgingstiltakene har.

Resultat

Undersøkelsen viser at de språkansvarlige førskolelærerne føler seg godt rustet for oppgaven med å språkvurdere barn. Undersøkelsen peker på behovet for at de språkansvarlige førskolelærerne gjennomfører jevnlige språkvurderinger for å få på plass rutiner og sikkerhet som kan bidra positivt til at oppgavene blir utført. Samtidig peker man på at det kan virke hemmende på utførelsen av oppgavene at oppgaven ligger til bare én eller få personer i barnehagen. Det blir identifisert en rekke barrierer for kunnskapsoverlevering fra de språkansvarlige førskolelærerne til de andre førskolelærerne som er knyttet til barnet. Stort sett tar foreldre imot tilbudet om språkvurdering av barna, men opplever at det mangler informasjon om resultatene av vurderingen og de eventuelle tiltakene som skal iverksettes. Studien fremhever at barnehagestyrerne kunne vært mer involvert i å sikre overleveringen av kunnskap mellom førskolelærere og foreldre.

Design

To danske kommuner ble valgt ut på bakgrunn av data fra EVAs undersøkelse "Måling af sproglig udvikling" (Danmarks Evalueringsinstitut – EVA, 2008). Datamaterialet består av skriftlig materiale fra de to kommunale forvaltningene om kommunenes språkinnsats og av intervjuer med barnehagepersonale, styrere og forvaltningsansatte. Dessuten inngår språkvurderinger, revurderinger og handlingsplaner. Undersøkelsen er tilrettelagt og gjennomført som en virkningsevaluering, det vil si en evalueringsmetode med prosessuell tilnærming til effektevaluering.

Referanser

Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Fokus på sprog - daginstitutioners indsatser for treårige. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Oppdragsgiver

Danmarks Evalueringsinstitut