”Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan”.

Forfatter
Thulin, S.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 27-40.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke hva barn stiller spørsmål om, og hvordan disse spørsmålene utvikler seg under arbeidet med et naturvitenskapelig tema i en barnehage. Forskeren argumenterer for at barns spørsmål kan ses som uttrykk for hvor de befinner seg i en læreprosess. Spørsmålene gjenspeiler barnets erfaring med og tolking av hverdagen. Studien tar utgangspunkt i forskerens tidligere undersøkelser, som viste at åpne spørsmål ikke automatisk vakte barns nysgjerrighet eller førte til at barna kom frem til et svar. Naturvitenskap i barnehagen har to sider: tilegnelse av faktakunnskap og tilegnelse av en naturvitenskapelig undersøkelsesmetode.

Resultat

Studien viser at barna stiller spørsmål innenfor tre overordnede kategorier: spørsmål om innhold, spørsmål om verktøy og spørsmål utenfor temaet. Innholdsspørsmålene handler om å gjøre noe, vite noe, forstå noe, forholde seg til noe eller være delaktig i forhold til innhold. Verktøyspørsmålene handler om å måtte bruke verktøy, forstå hvordan verktøy brukes, eller ville dele verktøyene med andre. Det ble stilt flest spørsmål om innhold, vesentlig færre om verktøyene som ble brukt i temaarbeidet, og færrest spørsmål utenfor emnet. Resultatet viser at barnas spørsmål i stor grad handler om det aktuelle innholdet. Forskeren mener dette tyder på at det å kunne knytte opplevelser og erfaringer til et kunnskapsfelt krever innsikt i feltet før det blir mulig å stille spørsmål om det.

Design

Undersøkelsen ble utført som en kasusstudie av en barnehagegruppe som arbeidet med temaet "Hva er jord?". Datamaterialet besto av videoobservasjoner som dekket alt arbeidet med temaet, til sammen syv observasjoner av varierende lengde. Tolv barn og tre førskolelærere deltok i temaarbeidet. Observasjonene ble transkribert, og barnas spørsmål ble skilt ut og kategorisert etter type.

Referanser

Thulin, S. (2010). ”Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan”. Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 27-40.

Oppdragsgiver

Nationella forskarskolan i Barndom, lärande och ämnesdidaktik (Sverige).