”Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med 5-åringer”.

Forfattere
Giske, R.
Tjensvoll, M. og Dyrstad
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 3(2), 53-62.
År
2010

Formål

Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan det fysiske aktivitetsnivået for femårige barnehagebarn varierer i løpet en uke, og om barna får 60 minutters moderat til høy fysisk aktivitet per dag, slik Helsedirektoratet anbefaler.

Resultat

Forskerne definerte nivåer for fysisk aktivitet som inaktivitet eller aktiviteter av lav, moderat eller høy intensitet. Det viste seg at barna i gjennomsnitt hadde et aktivitetsnivå som tilsvarte moderat eller høy intensitet i 56 minutter om dagen. I 213 minutter om dagen var de inaktive. Fem av ti barn oppnådde ikke det anbefalte nivået på 60 minutters moderat eller høy fysisk aktivitet mens de var i barnehagen. Dagens innhold har stor betydning for den fysiske utfoldelsen, idet aktiviteter innendørs, utendørs og i gymsalen gir forskjellig utslag i aktivitetsnivået. Aktiviteter i gymsalen medfører samme fysiske aktivitetsnivå som utendørs lek, mens innendørsaktiviteter fører til lavt fysisk aktivitetsnivå. Studien viser også at den måten turer ut av barnehagen blir planlagt på, har betydning for dagens nivå av fysisk aktivitet. Studien viser at det er vesentlige variasjoner barna imellom, men den kan ikke si noe om hvorvidt kjønn har innvirkning på det fysiske aktivitetsnivået.

Design

Undersøkelsen bygger på data fra seks gutter og fire jenter i femårsalderen, som i løpet av en uke fikk målt sitt daglige fysiske aktivitetsnivå ved hjelp av et akselerometer. Ved hjelp av forhåndsdefinerte intensitetsnivåer for inaktivitet og henholdsvis lav, moderat og høy fysisk aktivitet ble dataene fra målingene analysert for å avdekke forskjeller mellom barna, ukedagene og de ulike aktivitetstypene.

Referanser

Giske, R., Tjensvoll, M. og Dyrstad, S.M. (2010). ”Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med 5-åringer”. Nordisk Barnehageforskning, 3(2), 53-62.

Oppdragsgiver

uoplyst