”En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger”.

Forfattere
Iversen, J.D.
Sabinsky, M.
Kilde
Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.
År
2011
ISBN
978-87-92158-98-7

Formål

Formålet med rapporten var å beskrive mat- og måltidskulturen i barnehager med forskjellige matordninger ved å få innsikt hvordan lunsjen ble gjennomført. Undersøkelsen konsentrerer seg særlig om hovedemner som stemning, samvær og sanselighet rundt lunsjmåltidet, førskolelærernes rolle slik de selv oppfatter den i forbindelse med lunsjmåltidets spisesituasjon, samt innsikt i barnas matoppdragelse.

Resultat

Undersøkelsen tyder på at mat- og måltidskulturer har beste forutsetning for å fungere i praksis i barnehager med ordninger med internt produsert mat. Disse barnehagene klarer å integrere mat- og måltidskulturelle elementer som måltidsundervisning før, under og etter lunsjmåltidene, noe som skaper god stemning og sosialt samvær i forbindelse med måltidet. I barnehager som har bevart matpakkeordningen, har mat- og måltidskulturen gode forutsetninger for å fungere når førskolelærerne gir mat- og måltidskulturen høy prioritet. Disse barnehagene har imidlertid ikke det samme grunnlaget for å skape en mat- og måltidskultur som barnehager med ordninger med internt produsert mat, siden matpakkene ikke skaper den samme samhørigheten om måltidet som når barna får samme mat til lunsj. For barnehager med ordninger med eksternt produsert mat har mat- og måltidskulturen ikke de samme forutsetningene for å fungere, siden førskolelærerne bruker mye ressurser på praktiske oppgaver i forbindelse med lunsjmåltidet. Dette fjerner fokus fra mat- og måltidskulturen, som dermed blir nedprioritert sammenlignet med i barnehager med internt produserte matordninger.

Design

Undersøkelsen ble utført som en sammenlignende kasusstudie i ni barnehager. Barnehagene ble valgt ut ved å kombinere tre matordninger – mat produsert internt, levert mat og matpakker – og tre geografiske områder – København-området, Sjælland og Jylland – på ni forskjellige måter. Fokusgruppeintervjuer med førskolelærere og deltakende observasjonsstudier av lunsjmåltidet i de ni barnehagene ble brukt til å samle inn data om mat- og måltidskulturene i barnehagene. Materialet ble først analysert for hver enkelt barnehage og deretter på tvers av de ni barnehagene.

Referanser

Iversen, J.D. & Sabinsky, M. (2011). ”En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger”. Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

Oppdragsgiver

Fødevareministeriet