”Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta”.

Forfatter
Jonsson, A.
Kilde
Göteborg: Göteborgs universitet.
År
2011

Formål

Formålet med studien var å utvikle kunnskap om hvordan førskolelærere som arbeider med barn i alderen null til tre år, oppfatter og beskriver barnehagens læreplan. Særlig forsøkte man å avdekke hva førskolelærere beskriver som sentralt for barn å lære, og hvordan barna kan lære det. I studien ble det arbeidet med en utvidet forståelse av læreplanen som omfatter både styringsdokumenter som beskriver arbeid og innhold i barnehagen, og hva som blir sagt og gjort i barnehagen.

Resultat

Resultatene viser at arbeidet med barns læring og utvikling hovedsakelig synes å foregå "her og nå" og i mindre grad ut fra planlagte forløp. Man arbeider derfor med begrepet "nåets didaktikk", som beskriver den læreplanen som uttrykkes i intervjuene, og som inneholder konkretisering, et tidsaspekt samt et tydelig barneperspektiv. Nåets didaktikk karakteriseres ved at førskolelærernes didaktiske vurderinger blir knyttet til nære, aktuelle situasjoner. Førskolelærerne ser personlighetsutvikling og sosial tilpasning som det ubetinget viktigste målet i arbeidet med de yngste barnas læring og utvikling, og mener lek har samme verdi som mer konkret innhold som matematikk og naturvitenskap. Førskolelærerne forteller imidlertid at barnets egne interesser og behov alltid går foran læreplanen og førskolelærernes intensjoner.

Design

Datamaterialet består av utskrifter av halvstrukturerte intervjuer med 15 førskolelærere. Gjennomføringen av undersøkelsen bygde på en fenomenografisk metode der det ble lagt vekt på hvordan mennesker oppfatter noe i en bestemt kontekst. Denne metoden var utgangspunktet da intervjuene ble analysert, og analysene konstruerte karakteristiske kategorier for den læreplanen førskolelærerne beskrev.

Referanser

Jonsson, A. (2011). ”Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta”. Göteborg: Göteborgs universitet.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet