”Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Kva kan gje høve til medverknad i leik i barnehagen?”.

Forfatter
Grindheim, L.T.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 91-102.
År
2011

Formål

Studien belyser fellesskap blant barn i et demokratisk perspektiv. Formålet med studien var å undersøke de problematiske og forskjellige måtene som barn konstruerer fellesskap på og selv blir konstruert i fellesskap med jevnaldrende barn.

Resultat

Med utgangspunkt i denne analysen beskriver forfatteren fire forskjellige modeller for hvordan barn forhandler om å delta i fellesskap med jevnaldrende. Den første modellen er vennskap og påbegynt lek som kan ses som en forhandlingsposisjon. Modell nummer to er alder, der barn kan forhandle om en bestemt posisjon i leken ut fra sin egen alder. Den tredje modellen er barnas alder og ansiennitet i barnehagen, mens den fjerde er tilgangen til leketøy, som blir vurdert som modell for hvordan forhandlinger foregår i barnas fellesskap. Forfatteren viser hvordan barna plasserer seg hierarkisk i forhold til hverandre ved hjelp av disse modellene. For eksempel er påbegynt lek et eksempel på hvordan barn som allerede er en del av leken, kan posisjonere seg overfor barn som gjerne vil delta i leken. Et annet eksempel er hvordan barn bruker leketøy som er tatt med hjemmefra, som forhandlingsverktøy i leken.

Design

18 barn i alderen tre til seks år deltok i studien. Data ble samlet inn ved bruk av observasjoner og feltnotater av samtaler mellom barna, samtaler mellom barn og førskolelærere og samtaler mellom barn og forfatteren. Forfatteren fokuserer hovedsakelig på relasjonene mellom barn og barn. Fire observasjoner av barn som forhandlet om deltaking i fellesskapet, dannet grunnlag for analysen.

Referanser

Grindheim, L.T. (2011). ”Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Kva kan gje høve til medverknad i leik i barnehagen?”. Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 91-102.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.