Teacher Report on Children’s Problem Behavior on The Sutter-Eyberg Student Inventory-Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children.

Forfattere
Kirkhaug, B.
Drugli, M.B.
Mørch, W.-T.
Handegård, B.H.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research 56(2), 139-153.
År
2012

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke nytteverdien av The Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised (SESBI-R) i en norsk kontekst. SESBI-R er et standardisert testredskap som brukes av førskolelærere og lærere til å vurdere atferdsmessige forstyrrelser hos barn og unge i alderen 2–16 år. Forskerne vil undersøke testen i relasjon til tre forhold: 1) testens psykometriske egenskaper i form av intern sammenheng, 2) testens strukturelle oppbygning og 3) forskjeller i barnas score avhengig av kjønn og alder.

Resultat

Studien viser at førskolelærere og lærere i Norge generelt sett rapporterer om relativt få atferdsproblemer blant barn i barnehage og skole. Førskolelærerne og lærerne vurderer at barna har færre og mindre alvorlige atferdsproblemer enn f.eks. deres amerikanske kolleger gjør. Studien indikerer at testredskapet The Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised (SESBI-R) er nyttig også i en norsk kontekst. Det ble funnet god intern sammenheng i testen, og den strukturelle oppbygningen fungerer hensiktsmessig. Videre viser studiens resultater at gutter scorer høyere enn jenter på "intensitets- og problemskalaen", og at barn i skolealderen scorer høyere enn barn i barnehagealderen.

Design

Til sammen 737 barnehagebarn i Trondheim og Tromsø kommune ble invitert til å delta i studien med et tilsendt spørreskjema. 555 spørreskjemaer ble returnert, og i studien deltar dermed 276 gutter og 279 jenter og deres førskolelærere. Utvalget av informanter fra barnehager og skoler ble gjort ved tilfeldig stratifisert utvalg etter kjønn og alder. Datamaterialet er analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk.

Referanser

Kirkhaug, B., Drugli, M.B., Mørch, W.-T. & Handegård, B.H. (2012). Teacher Report on Children’s Problem Behavior on The Sutter-Eyberg Student Inventory-Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children. Scandinavian Journal of Educational Research 56(2), 139-153.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.