Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed.

Forfattere
Ahrenkiel, A.
Nielsen, B.S.
Schmidt, C.
Sommer, F.
Warring, N.
Kilde
København: Frydenlund.
År
2012
ISBN
978-87-7118-048-0

Formål

Studien undersøker hvordan førskolelærernes faglige kunnskap kan utvikles som grunnlag for et alternativ til nyliberale styringsformer, konsentrert om barnehagene. Den tar utgangspunkt i at det skjer omfattende nyliberalt inspirerte endringer i barnehagene. Nyliberalismen sikter mot en politisk-økonomisk regulering av samfunnet som kombinerer en omfattende privatisering med en sentralistisk statlig styring, noe som blant annet medfører at barnehagene omdannes til et servicetilbud. Forfatterne ønsker å undersøke hvordan endringene virker inn på barnehagene, og å utvikle alternativer til de nyliberale endringene i barnehagene.

Resultat

Undersøkelsen viser hva den pågående omleggingen av barnehagene betyr for karakteren av og kvaliteten på det som skjer i barnehagene. Forfatterne konstaterer at barnehagearbeidet og førskolelærernes faglige kunnskap utfordres fordi omleggingen medfører et ensidig søkelys på kompetanseutvikling framfor allment sosialiserende dannelse. Samtidig dominerer ikke de nyliberale styringsformene helt; de motvirkes, dempes og omdefineres når førskolelærerne prøver å løse sine oppgaver og leve opp til de krav som stilles til dem. Forfatterne konkluderer på bakgrunn av dette med at førskolelærerne spiller en sentral rolle i fornyelsen av barnehagene, og de argumenterer for at det er viktig at førskolelærernes selvstendige handlingsrom anerkjennes og styrkes hvis barnehagene skal bevares som dannelsesinstitusjon.

Design

Datainnsamlingen fant sted gjennom observasjoner av dagliglivet i to barnehager i én uke i hver barnehage. Forfatterne fulgte førskolelærerne for å se hva de gjorde og snakket om når de var sammen med barna, og når de ikke var sammen med barna. I tillegg ble det gjennomført individuelle intervjuer med medarbeidere og styrere i de to barnehagene. Hensikten med intervjuene var å få førskolelærerne til å fortelle om og reflektere over arbeidet sitt – både det umiddelbare, observerte daglige arbeidet og det å jobbe som førskolelærer i et samfunnsmessig, personlig og aktuelt perspektiv. Det ble også gjennomført to "workshops" med ansatte fra hver av barnehagene. Workshopen var en dialog mellom forfatterne og førskolelærerne med utgangspunkt i forfatternes observasjoner og intervjuer. Workshopen besto i korte trekk av en felles refleksjon over barnehagens rolle og over hva førskolelærerne vil med arbeidet sitt. I analysen trekker forfatterne fram tre grunnleggende dimensjoner i barnehagearbeidet: det faglige som ikke blir lagt merke til, arbeidets kollektive karakter og arbeidet som personlig.

Referanser

Ahrenkiel, A., Nielsen, B.S., Schmidt, C., Sommer, F. & Warring, N. (2012). Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed. København: Frydenlund.

Oppdragsgiver

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds forskningspulje