Kroppens tilblivelse i tid og rom: analyser av materielle-diskursive hendelser i barnehagen.

Forfatter
Rossholt, N.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
År
2012
ISBN
978-82-471-3923-3

Formål

Studien har til formål å analysere kroppens tilblivelse i barnehager. Det vil si at studien undersøker hvordan kroppen konstruerer og konstituerer seg som et materielt subjekt i tid og rom på forskjellige steder i barnehagen. Med utgangspunkt i et materielt, poststrukturalistisk perspektiv, inspirert av bl.a. Michel Foucault, rettes oppmerksomheten mot kroppens tilblivelse i barnehagens rom og tid.

Resultat

Studien viser at kroppen som gjenstand for læring er relatert til hvordan vi produserer kunnskap om barnehagebarn. Kroppen lærer gjennom riter og gjentakelser, f.eks. de sosiale kategoriene "jente" og "gutt", der guttekroppen er forbundet med å bruke kroppen på en voldsommere måte enn den sosiale kategorien "jente" legger opp til.

Studiet viser også at barnet lærer gjennom kroppen, særlig den kjønnede kroppen. Om man er gutt eller jente, har betydning for hvilke posisjoner man kan innta. Det framheves at det er viktig at det pedagogiske personalet forholder seg kritisk til kategorier som kjønn, alder og etnisitet og jobber mot andre, eksplorative diskurser om kroppen.

Design

Det er samlet inn data fra tre barnehager i perioden 2004–2007. Dataene gjelder primært de yngste barna. Datainnsamlingen består av deltakende observasjoner og samtaler med personalet. De innsamlede dataene er analysert som tekster som omhandler bevegelser i og mellom kropper og mellom kropper og gjenstander, både utenfor og innenfor barnehagen.

Referanser

Rossholt, N. (2012). Kroppens tilblivelse i tid og rom: analyser av materielle-diskursive hendelser i barnehagen. Ph.d.-afhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Oppdragsgiver

Lærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold