Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.

Forfattere
Bratterud, Å.
Sandseter, E.B.H.
Seland, M.
Kilde
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.
År
2012
ISBN
978-82-91927-19-0

Formål

Formålet med prosjektet var å undersøke hvilke faktorer som kan bidra til å skape trivsel eller mistrivsel hos barn i barnehage. De faktorene som ble belyst, var opplevelse av samspill mellom barn og personale, barns opplevelse av å delta, hvordan deltakelsen foregår, og om deltakelsen eventuelt henger sammen med ulike forståelser av barnehagekvalitet, herunder størrelse, organisasjonsform og eierskap.

Resultat

Forfatterne finner sammenhenger mellom barns trivsel i barnehage og det at barna liker hverdagsaktivitetene, at de fritt kan bruke rom, spill og inventar, og at de har mulighet til å være med og bestemme aktivitetene. Undersøkelsen viser også at det er sammenhenger mellom barns mistrivsel og det at de voksne ikke støtter opp under og videreutvikler samspillet barna imellom eller mellom seg selv og barna. Likeens er det sammenhenger mellom mistrivsel og det at barna ikke føler seg anerkjent av de voksne, at et barn eller andre barn ofte blir plaget, eller at barna ikke får delta i de aktivitetene de ønsker å delta i. Det er ikke funnet sammenhenger mellom barns trivsel og barnehagestørrelse, organiseringsform og eierskap i undersøkelsen. Et annet resultat av undersøkelsen er at foreldrenes og de ansattes vurderinger av barnas trivsel er mer positive enn barnas egne vurderinger. Nesten alle foreldre og alle ansatte vurderer at barna trives i barnehagen, mens omkring halvparten av barna svarer at de bare har det "sånn passe" når de er i barnehagen. Ti prosent av barna trives ikke så godt i barnehagen.

Design

Det ble samlet inn data fra 17 barnehager av varierende størrelse og med varierende organisasjonsformer (base- og avdelingsorganiserte) i en kommune i Norge. Det ble gjort observasjoner av 18 barn i 9 par i alderen 1–3 år, og det ble gjennomført strukturerte intervjuer med 171 barn i alderen 4–6 år og 9 kvalitative dobbeltintervjuer med barn i alderen 4–6 år. Til sammen 218 foreldre og 137 ansatte besvarte elektroniske spørreskjemaer. Intervjuene og spørreskjemaene omhandlet barnas trivsel og deltakelse. De anvendte skjemaene er inspirert av "The Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children" og det danske verktøyet "Børnemiljøtermometeret" – begge velkjente metoder for å undersøke barns trivsel. Dataene ble analysert deskriptivt og gjennom korrelasjonsanalyser i statistikkprogrammet SPSS.

Referanser

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet