Barnehagens læringskulturer – underveis mot vekslende læringshorisonter.

Forfatter
Berge, A.
Kilde
I: Vist, T. & Alvestad, M. Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver (s.44-66). Cappelen Damm Akademisk.
År
2012
ISBN
9788202350161

Formål

Formålet med studien er å finne ut hvilke utfordringer og muligheter enkelte barnehager i Norge har når det gjelder å ruste barna til livslang læring. Forfatteren spør hvordan barnehagen forstås som læringskultur, og på hvilke måter barnehagen møter forventningene om å styrke sin rolle som arena for læring og forberede barn til framtidig skolegang.

Resultat

Førskolelærerne i studien gir uttrykk for usikkerhet når det gjelder utviklingen av en læringskultur i barnehagen, og undersøkelsen konkluderer med at det er vanskelig for barnehagene å jobbe med en læringskultur som er knyttet til å utdanne barnet. Undersøkelsen viser at førskolelærernes forståelse av og tenkning omkring innhold og metoder i barnehagen har endret seg de siste par årene, og at førskolelærerne er utfordret til å tenke læring ut fra to perspektiver: på den ene siden i et tradisjonelt perspektiv med oppmerksomheten rettet mot barnas lek, dvs. et her-og-nå-perspektiv, og på den andre siden i et framtidsperspektiv med kunnskap og ferdigheter samt barnas skolemodenhet i fokus. De siste års endringer i barnehagen har medført at førskolelærerne har rettet mer oppmerksomhet mot det sistnevnte, dvs. barnas faglige progresjon. Førskolelærerne er positive til omverdenens økende oppmerksomhet på barnehagens arbeid, men gir samtidig uttrykk for bekymring når det gjelder barnas muligheter til å lære gjennom lek. Førskolelærerne opplever at de er splittet mellom en tradisjonell forståelse av barnehagen og barnehagen som en del av skolekulturen.

Design

Datamaterialet består av intervjuer med fire førskolelærere og fem skolelærere. Førskolelærerne og lærerne har nettopp gjennomført et prosjekt om samarbeid mellom barnehage og skole. I intervjuene er førskolelærerne og lærerne blitt spurt om samarbeidet har fått dem til å se annerledes på læring og arbeidet med læring i barnehagen. De er også blitt spurt om samarbeidet har ført til endringer i læringsaktiviteter i barnehagen. Dataanalysen er en beskrivelse av og refleksjon over disse to spørsmålene. Det er brukt en hermeneutisk metode. Tre kategorier utledes av datamaterialet, henholdsvis (1) vekslende læringshorisonter, (2) skjerpet fokus på mål, kunnskap og ferdigheter og (3) barnehagens læringskultur, tradisjon og forventning.

Referanser

Berge, A. (2012). Barnehagens læringskulturer – underveis mot vekslende læringshorisonter. I: Vist, T. & Alvestad, M. Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver (s.44-66). Cappelen Damm Akademisk.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.