Barnehagens vegger som danningsagenter – en komparativ analyse.

Forfatter
Birkeland, Å.
Kilde
I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 157-180). Oslo: Fagbokforlaget.
År
2012
ISBN
978-82-450-1153-1

Formål

Med utgangspunkt i to barnehager i henholdsvis Norge og Kina er målet å undersøke og sammenligne dannelsesidealer, slik de kommer til uttrykk i de to barnehagenes valg av artefakter på veggene, for eksempel bilder og skrift.

Resultat

Studien viser at de kinesiske og norske førskolelærerne har problemer med å forstå hverandres valg av artefakter. De kinesiske førskolelærerne har f.eks. vansker med å forstå hvorfor den norske institusjonen velger å henge opp barnas individuelle tegninger. Omvendt har de norske førskolelærerne problemer med å forstå hvorfor den kinesiske institusjonen bare velger ut spesielt pene tegninger til å henge opp. Studien konkluderer med at den kinesiske barnehagen med sine artefakter har til formål å innarbeide gode og hensynsfulle vaner, perfeksjon og utvikling av ansvarlighet overfor fellesskapet. Ifølge det kinesiske dannelsesidealet skal barnet oppfylle ønskene fra to foreldre og fire besteforeldre og dessuten leve opp til sentrale dyder som nestekjærlighet, rettskaffenhet, god oppførsel, visdom/klokskap og ærlighet. Den norske barnehagen, derimot, har til formål å la barnet uttrykke seg, bli hørt og sett for at barnet skal kunne realisere seg selv, utvikle en identitet og et tilhørighetsforhold til barnehagen. Ifølge et vestlig dannelsesideal skal barnet ikke bare tilegne seg ferdigheter og kunnskap, men også utvikle et selv. Studien viser at det er stor forskjell på hvordan de to institusjonene bruker og oppfatter artefakter i barnehagen. I den kinesiske barnehagen, hvor det er pålagt med én førskolelærer per femten barn, fungerer de mange skiltene på veggene som instruksjoner om hvordan ting skal utføres. De gir f.eks. anvisninger til barna om papirklipping, rydding og håndvask. Skiltene oppfattes som en hjelp når det gjelder å innarbeide gode vaner hos barna. Hver ledige plass på veggene er utnyttet, og førskolelærerne jobber mye med presisjonen i og utformingen av skiltene. De pynter veggene for å oppnå anerkjennelse utenfra, både fra foreldre og i forbindelse med eksterne evalueringer av institusjonen. Førskolelærerne opplever at den estetiske presentasjonen av institusjonen bidrar til en positiv evaluering. I den norske barnehagen, hvor det er pålagt med én førskolelærer per seks barn, består artefaktene av barnas egne tegninger og malerier samt billedkollasjer fra temadager der barn og voksne har samarbeidet. I tillegg henger det flere fotografier der av de enkelte barna som går i barnehagen.

Design

Undersøkelsen tar utgangspunkt i to barnehager i henholdsvis Norge og Kina. Datamaterialet består bl.a. av fotografier av veggene i de to barnehagene, dvs. institusjonenes bilder, symboler, tegn, skrift og andre artefakter. Fotografiene blir brukt som utgangspunkt for to semistrukturerte fokusgruppeintervjuer med fem førskolelærere fra de to barnehagene. I det første intervjuet er spørsmålene knyttet til artefaktene i respondentenes egen barnehage. I det neste fikk de se bilder fra den andre barnehagen. I dataanalysen er "virksomhetsteori" brukt som verktøy til å forstå artefaktene som uttrykk for historiske og kulturelle tradisjoner, rutiner, normer og vurderinger.

Referanser

Birkeland, Å. (2012). Barnehagens vegger som danningsagenter – en komparativ analyse. I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 157-180). Oslo: Fagbokforlaget.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.