Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools.

Forfatter
Vallberg-Roth, A.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(23), 1-8.
År
2012

Formål

Studien har til formål å beskrive og diskutere svenske barnehager vurderings- og dokumentasjonspraksiser sett fra et didaktisk perspektiv. Dette gjøres på bakgrunn av spørsmålet: Hvilke former for dokumentasjons- og vurderingspraksiser finnes i barnehager?

Resultat

Studien viser at det finnes flere typer dokumentasjon i barnehager. Det vil si at førskolelærerne ser ut til å veksle mellom ulike måter å dokumentere og vurdere på. De bruker både summative og formative vurderinger og annen form for dokumentasjon. Forskeren finner eksempler på alt fra pedagogisk dokumentasjon og porteføljer til individuelle utviklingsplaner, evidensrelaterte og standardiserte dokumenter, som TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), og programmer for sosial og følelsesmessig utvikling, som SET (Social and Emotional Training), START og Second Step. Også elektronisk dokumentasjon er funnet.

I forlengelsen av dette nevnes et nytt konsept for dokumentasjons- og vurderingspraksis, såkalt transformativ vurdering. Dette beskrives som en ny dokumentasjons– og vurderingspraksis som inneholder elementer fra både summative og formative vurderinger. Hensikten med transformativ vurdering er ifølge studien å omforme ulike vurderinger og å få dem til å fungere sammen. På den måten kan innbyrdes relaterte og komplekse dokumentasjonstilnærminger inkluderes / smeltes sammen i én vurderingsform.

Studien viser også at dokumentasjon i barnehagen gir førskolelærerne mulighet til å følge barns utvikling over tid, og det er da utviklingen av det enkelte barns evner og ferdigheter som er i fokus. Dette gir samtidig barna en mulighet til å følge sin egen utvikling og oppleve stolthet over egen framgang. Dokumentasjon har dessuten den fordel at den kan brukes til å gi den rette støtten til barn med behov for særlig støtte eller til tidlig å identifisere barn med spesielle utfordringer.

Design

Datainnsamlingen består først og fremst av resultater fra tidligere og nåværende undersøkelser i forbindelse med systematisk dokumentasjon og vurdering i svenske barnehager. Studien utarbeider en syntese basert på disse resultatene. I tillegg består dataene av intervjuer som inngår i studiens konklusjonsdel. Det er foretatt dokument- og tekstanalyser.

Referanser

Vallberg-Roth, A. (2012). Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools. Nordisk Barnehageforskning 5(23), 1-8.

Oppdragsgiver

Centrum för professionsstudier, Malmö högskola