Mænd og daginstitutionsarbejdets modernisering.

Forfatter
Nielsen, S. B.
Kilde
Roskilde: RUC.
År
2006

Formål

Det overordnede spørsmålet i avhandlingen er: "Hvorfor er barnehagene tilsynelatende så interessert i å rekruttere mannlige ansatte?" Spørsmålet blir konkretisert ytterligere i form av tre delspørsmål i undersøkelsen: 1) "Hvordan kan man begrepsmessig beskrive kjønnets betydning i barnehagearbeidet?" 2) "Hvilken betydning har kjønn hatt for utviklingen av barnehagearbeidet, og hvordan har kjønn historisk blitt tilskrevet betydning i arbeidet?" 3) "Hvilken konkret betydning har kjønn i barnehagearbeidet i Danmark i dag?"

Resultat

I det første spørsmålet i avhandlingen blir det konkludert med at kjønn som begrep ikke har noe entydig innhold, men er i stadig historisk forandring og kontinuerlig til forhandling når det gjelder konkret praksis. Når det gjelder avhandlingens andre spørsmål, blir det konkludert med at barnehagearbeidet i stor grad har vært kvinnearbeid når man ser på den historiske utviklingen. Disse historiske beskrivelsene av feltet gjør seg også gjeldende i dag i kraft av både symbolske og materielle strukturer som gjør at feltet til tross for en gradvis utvikling mot å være mer kjønnsnøytralt, fortsatt kan kalles kjønnsdelt. I avhandlingens tredje spørsmål er konklusjonen at kjønn har sentral betydning i det daglige arbeidet i barnehagene i kraft av de forventningene til og oppfatningene av arbeidet som eksisterer i praksis. Den moderniseringen som har preget arbeidet i barnehagene de siste årene, viser en dobbelt bevegelse i forhold til kjønnets tematisering: Delvis blir det oppfattet som irrelevant og uprofesjonelt å snakke om kjønn, og delvis blir kjønnet relevant nettopp i kraft av moderniseringen fordi kjønn kan aktualiseres som barriere eller ressurs i arbeidslivet.

Design

To barnehager ble fulgt ved hjelp av feltarbeid og deltakerobservasjon: en barnehage på Frederiksberg og en barnehage i Gladsaxe. Disse ble valgt ut på grunn av sine profiler som henholdsvis "omsorgsinstitusjon" og "opplæringstilbud".

Referanser

Nielsen, S. B. (2006). Mænd og daginstitutionsarbejdets modernisering. Roskilde: RUC.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.