Tagfat nu: En rapport om idrætsbørnehaver og børnehaveidræt.

Forfatter
Brus, A.
Kilde
København: BUPL.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å avdekke idrettsbarnehagenes pedagogiske praksis med særlig fokus på de vokseninitierte lekenes betingelser og formål. Studien forsøker i den forbindelse å identifisere de strukturelle, organisatoriske og personalmessige betingelsene som ligger til grunn for idretten i en pedagogisk kontekst. Studien kaster et tilbakeblikk på fremveksten av de første barnehagene i Danmark og presenterer grunnleggerne av barnehagepedagogikken. I forlengelse av dette gjennomgås synet på idrettsdidaktikk, lek og bevegelse i et historisk perspektiv. Studien analyserer på den måten den idrettspedagogiske praksisen, herunder hvilken betydning de fysiske rammene har for barnas bevegelsesmessige utfoldelse og læreprosesser. Det pekes på forskjeller og likheter mellom klubbidrett, skoleidrett og barnehageidrett.

Resultat

De samfunnsmessige, organisatoriske og personalrelaterte vilkårene for barneidrett er på mange måter både motstridende og svært forenlige. Førskolelæreren må forholde seg til de ulike kontekstuelle forholdene og vurdere hvilket innhold og hvilken form idretten skal ha. Idretten i barnehagen blir gjenstand for andre didaktiske vurderinger enn dem som er knyttet til skole- og klubbidretten.Barnehageidretten skiller seg fra skoleidretten på flere måter. For eksempel kan den foregå på mange forskjellige tidspunkt, den kan inkludere alle, og den har ikke nødvendigvis de samme reglene eller målene som sport (for eksempel tap/seier). Idrett i barnehagen har dermed et inkluderingspotensial. Studien viser imidlertid også at idrettsaktivitetene i barnehagen er avhengig av førskolelærerens utdannelse og engasjement.

Design

Rapporten bygger på mer enn 25 videoobservasjoner av barns lek med fokus på forholdet voksen–barn. I tillegg er det gjennomført elleve intervjuer med førskolelærere i seks idrettsbarnehager. Idrettslekene som er analysert, er analysert ut fra en grounded theory-metode.

Referanser

Brus, A. (2006). Tagfat nu: En rapport om idrætsbørnehaver og børnehaveidræt. København: BUPL.

Oppdragsgiver

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk, Danmark