Socialt udsatte børn i dagtilbud.

Forfatter
Jespersen, C.; Socialforskningsinstituttet
Kilde
København: Socialforskningsinstituttet.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å formidle kunnskap om hvordan innsatsen for sosialt utsatte barn i barnehagene har vært organisert, og hvilken betydning denne innsatsen har hatt i henholdsvis Danmark og USA. Studien fokuserer hovedsakelig på barnehagenes muligheter til å bidra med en særlig innsats overfor barn som kommer fra ressurssvake hjem. Studien tar for seg undersøkelser av særlig innsats for sosialt utsatte barn i Danmark og utlandet, spesielt i USA. På bakgrunn av den kunnskapen som er hentet inn, stilles det i rapporten opp en rekke mulige satsingsområder for utviklingen av en mer målrettet dansk innsats.

Resultat

Danske barnehager har potensial til å støtte utsatte barn og på den måten motvirke sosiale ulikheter, stigmatisering og marginalisering. Mangelen på forskning på resultatene av slik innsats, så vel som manglende kunnskap om hva som faktisk virker, betyr imidlertid at bruken av sosial innsats verken er systematisk nok eller veldokumentert nok. Gjennomgangen av utenlandske – fortrinnsvis amerikanske – studier illustrerer mangfoldet av muligheter for å etablere en dansk forskningstradisjon som blant annet i større grad fokuserer på effektmåling.

Design

Rapporten er en dokumentstudie, og datainnsamlingen består av systematiske litteratursøk etter kvantitative undersøkelser i danske og internasjonale databaser

Referanser

Jespersen, C.; Socialforskningsinstituttet (2006). Socialt udsatte børn i dagtilbud. København: Socialforskningsinstituttet.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender