Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner.

Forfatter
Sloth, M.; NIRAS Konsulenterne A/S; Danmarks Evalueringsinstitut; UdviklingsForum I/S; Amterne og Kommunernes Forskningsinstitut.
Kilde
København: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.
År
2006

Formål

Evalueringen har som formål å avdekke innholdet i, omfanget av og betydningen av arbeidet med pedagogiske læreplaner i barnehagene og i kommunene. Denne rapporten er første del av evalueringen av læreplaner og gir en oversikt over kommunene og barnehagenes arbeid med pedagogiske læreplaner. Studien fokuserer på kommunenes retningslinjer for de pedagogiske læreplanene, arbeidsprosessen omkring utarbeidelsen og kommunenes erfaring med støttetiltak for gjennomføringen av de pedagogiske læreplanene.

Resultat

Konklusjonen i evalueringen er at barnehagene stort sett arbeider med alle de seks læreplantemaene, og at de i stor grad har fastsatte mål for arbeidet. Evalueringen viser imidlertid at de pedagogiske læreplanene i langt fra alle tilfellene har skapt nye aktiviteter i barnehagene. Det er i overveiende grad bare styrerne som mener at de pedagogiske læreplanene har ført til nye aktiviteter i familiebarnehagene eller økt oppmerksomhet omkring barn med særlige behov. I tillegg er det særlig barnehager med en høy andel barn med en annen etnisk bakgrunn enn dansk som ennå ikke har fått utarbeidet noen pedagogisk læreplan. Disse barnehagene fremhever også at det skriftlige inspirasjonsmaterialet ikke har kunnet brukes i forbindelse med denne gruppen barn.

Design

Evalueringen bygger på spørreskjemaundersøkelser og kasusstudier. Analysene i evalueringen bygger delvis på landsdekkende kvantitative undersøkelser, og delvis på kvalitative kasusstudier i 11 kommuner.

Referanser

Sloth, M.; NIRAS Konsulenterne A/S; Danmarks Evalueringsinstitut; UdviklingsForum I/S; Amterne og Kommunernes Forskningsinstitut. (2006). Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner. København: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender