Skal vi lege? Leg, identitet og fællesskaber i børnehaven.

Forfatter
Winther-Lindqvist, D.A.
Kilde
København: Frydenlund.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å undersøke barns lek, herunder hvorfor leken er viktig for barnas dagligliv i barnehagen. Boken lanserer psykologiske leketeorier omkring maktspill, rollespill og likeverd samt forholdet mellom barns faktiske og symbolske identitet i leken. På denne bakgrunnen blir teorien om fantasigruppelek presentert.

Resultat

Konklusjonen er at leken ikke bare er morsom og uproblematisk for barna, men også en alvorlig aktivitet siden den påvirker barnas relasjoner, identitet og fellesskap. Det legges frem forslag om hvordan teorien om fantasigruppelek kan benyttes i pedagogisk praksis. Gruppeperspektivet i leken er fruktbart i forhold til lekens mer alvorlige sider. Barna viser seg for hverandre som ekte mennesker når de leker, gjennom roller og sentrale og perifere posisjoner. Den regisserende sfærens forhandlinger, maktspill og innflytelse er en engasjerende del av leken for barna fordi de gjenkjenner og oppdager sider ved den sosiale identiteten. Det gjør de fordi en ekte identitet trer inn i leken og gjør seg gjeldende i alle sfærene, og det er særlig tydelig i regi- og virkelighetssfæren. Barna vil gjerne ha anerkjennelse og bli gjenkjent som verdige og verdsatte medspillere i fellesskapet.

Design

Datainnsamlingen består av 100 timers observasjon i en barnehage i København-området med cirka 60 barn samt samtaler med barn. Analysen bygger på 41 eksempler på fantasigruppeleker.

Referanser

Winther-Lindqvist, D.A. (2006). Skal vi lege? Leg, identitet og fællesskaber i børnehaven. København: Frydenlund.

Oppdragsgiver

ikke oppgitt