Lek och läroplan: Möten mellan barn och lärare i förskola och skola.

Forfatter
Johansson, E.; Samuelsson I. P.
Kilde
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2006

Formål

Studiens formål er å bidra med kunnskap om forholdet mellom lek og læring, og å se på betydningen som dette forholdet har for barn og pedagoger i barnehager og skoler. Studien inneholder to deler: en utviklingsdel og en undersøkelsesdel. Det stilles følgende spørsmål: 1) "Hvordan opplever førskolelærere og lærere forholdet mellom målrettet lek og læring, og hvilke dilemmaer opplever førskolelærere og lærere når de arbeider med å integrere lek og læring?" 2) "Hvordan oppfatter barn lek og læring, og hvordan finner barn mening i de forskjellige kombinasjonene av lek og læring som førskolelæreren og læreren organiserer? På hvilken måte kommer barnas verden, erfaringer og intensjoner til uttrykk? Hva vil barn når de involverer førskolelærerne og lærerne sine i lek og læring?" 3) "Hvordan er relasjonen mellom lek og læring i de aktivitetene som førskolelærerne og lærerne skaper? Hvilke forhold henholdsvis åpner for og begrenser integrasjonen av lek og læring, og kan integrasjonen av lek og læring tolkes på barns vilkår?".

Resultat

Resultatene av studien viser at det finnes flere forskjellige former for samspill som inneholder lek og læring, men at det kan være en stor utfordring for førskolelæreren eller læreren å skulle holde seg til det fastsatte emnet og samtidig inkludere barns fantasi, kreativitet og lyst til lek. Det pedagogiske og skolemessige formålet med et gitt emne kan komme til å overskygge barnas spontane uttrykk. Undersøkelsen viser at barn betrakter lek og læring som et dynamisk kontinuum heller enn to atskilte størrelser. Når barn blir bedt om å beskrive forskjellen på lek og læring, forbinder de det de lærer ”her og nå”, med lyst, mens det de i fremtiden skal lære i skolen, blir oppfattet som noe som er nødvendig og anstrengende. I analysen blir det satt opp fem felles karakteristika ved lek og læring, nemlig fantasi, kreativitet, innflytelse, makt og posisjoner. Selv om barn ikke nødvendigvis skiller mellom lek og læring, er det lekens muligheter til å gi dem innflytelse, til å kunne velge og til å kunne innta aktive posisjoner som barna fremhever ved leken. Lyst forbindes også med det som er ”morsomt”. Studien viser at forskjellige typer samspill mellom førskolelærere og barn gir forskjellige muligheter for å integrere lek og læring. Vanskeligst er det i det ”formbundne samspillene”, der førskolelæreren først og fremst forsøker å lære barnet noe. Da blir barnas innflytelse og kreativitet underordnet de voksnes intensjoner, og det legges vekt på den oppgaven barnet forventes å løse. I ”eksplorative samspill” der førskolelæreren arrangerer situasjoner som åpner for ulike løsninger og barnas bidrag, og i ”fortellende samspill” der den voksne bygger meningsbærende verdener sammen med barnet og barnet har anledning til å drive både leken og læringen fremover, er det bedre muligheter for å integrere lek og læring. Det blir for øvrig fremhevet at ”eksplorative” og ”fortellende” samspill som regel finner sted med mindre grupper av barn eller ett og ett barn, siden det er vanskelig å gi plass til og følge barnas innspill i større barnegrupper. Det kan også være vanskelig å la spøkefullhet komme til uttrykk her. Det blir i studien konkludert med at dersom lek og læring skal fungere sammen på en fruktbar måte, er det viktig å ha en målrettet pedagogikk som: 1) utfordrer læreren til å møte barnets livsverden samtidig som læreren er orientert mot de aktuelle læringsmålene, 2) utfordrer læreren til å reflektere over hvordan man med respekt for barns spontane lek kan skape utforskende og fortellende samspill, og 3) utfordrer forestillingen om hvordan fantasi, kreativitet og barns meningsskaping kan komme til uttrykk i alle sammenhenger av den pedagogiske praksisen.

Design

Studiens utvalg består av personale og barn fra barnehager, skoler og fritidshjem – i alt 19 førskolelærere og lærere og 114 barn (63 barn mellom ett og fem år og 51 barn mellom seks og ni år). Dataene ble samlet inn ved hjelp av videoobservasjoner, intervjuer med førskolelærere, lærere og barn mellom fire og ni år samt spontane samtaler med førskolelærere og lærere om videoobservasjonene.

Referanser

Johansson, E.; Samuelsson, I. P. (2006). Lek och läroplan: Möten mellan barn och lärare i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Oppdragsgiver

Prosjektet er finansiert av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté.