Indbygget hygiejne i dagplejen: Et forprojekt.

Forfatter
Reinhold, C; Kirkeby
Kilde
København: Sundhedsstyrelsen.
År
2006

Formål

Formålet med det samlede prosjektet er for det første å utarbeide en rapport til Sundhedsstyrelsen som handler om muligheter og hindringer i det forebyggende arbeidet med håndhygiene i familiebarnehagene, og for det andre å utarbeide noen anbefalinger til mulige tiltak på området.

Resultat

Analysen vitner om et stort potensial for å skape betingelser som kan styrke kvaliteten på håndhygienen i regi av familiebarnehagene. Prosjektet har møtt stor velvilje når det gjelder å lære nytt om håndhygiene og direkte vitebegjær overfor temaet hos de enkelte dagpleierne. Den kollegagruppen som dagpleierne er en del av, har vist seg å bety mye for om endringer innenfor for eksempel håndhygiene har blitt tatt opp i de daglige rutinene. Rådgivende og ledelsesstyrte initiativer når det gjelder håndhygiene, ser ut til stort sett å være fraværende. Analysen viser at familiebarnehagen som arena inneholder en del utfordringer, blant annet med hensyn til plassforhold og innredning. Det blir videre påvist at en soneinndeling av familiebarnehagen kunne ha gitt bedre klarhet i hvordan hygienen bør håndteres i de enkelte sonene. Til slutt avdekker analysen behov for å utarbeide faktiske retningslinjer for rammene omkring lekerom sett i et håndhygienisk perspektiv.

Design

Datainnsamlingen består av seks deltakerobservasjoner fra fire forskjellige typer familiebarnehager samt fire dybdeintervjuer med dagpleiere (tilsvarer omtrent dagmammaer).

Referanser

Reinhold, C; Kirkeby, I.M. (2006). Indbygget hygiejne i dagplejen: Et forprojekt. København: Sundhedsstyrelsen.

Oppdragsgiver

Sundhedsstyrelsen