Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 4 – betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager.

Forfattere
Moser, T.; Pettersvold
M.; Nesset, G.
Kilde
-Høgskolen i Vestfold-
År
2006

Formål

Studien er en delrapport i det større prosjektet "Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel" som har til formål å undersøke følgende forhold:

1) Hvilke behov for kompetanseutvikling finnes det blant barnehagestyrere, pedagogiske ledere og assistenter? 2) Hvilke kompetanseutviklingstiltak har vært særlig fremtredende de siste årene, og hvilke erfaringer har man med disse? 3) Hvilke erfaringer finnes i forhold til igangsetting, omfang, organisering, finansiering, gjennomføring og evaluering av etter- og videreutdanningstiltak? 4) Hvilke offentlige og private aktører driver hvilke typer virksomheter? I tillegg kartlegges eventuelle samarbeidsrelasjoner mellom disse. Formålet med dette delprosjektet er å belyse kompetansespørsmålene fra andre perspektiver enn det som personalet i barnehager og personalet i offentlig forvaltning har.

Resultat

Studiens resultater tegner et flertydig bilde av kompetansesituasjonen i barnehagesektoren. Det fremgår av studien at det er stort behov for lederutvikling og -styring i barnehagene, og at det blant førskolelærerne i dag er for lite kunnskap til å kunne løfte denne oppgaven. Videre understrekes det at samarbeidet mellom de forskjellige aktørene som er knyttet til barnehagene (regionale høyskoler, fylkesmenn, kommuner / private barnehageeiere og praksisfeltet), er en viktig faktor for å kunne utvikle optimale kompetansetilbud. Respondentene i undersøkelsen uttrykker bekymring for det manglende kunnskapsnivået når det gjelder planlegging av kompetanseutvikling. Det er sterkt behov for dokumentert kunnskap om kompetansebehovet innenfor barnehagesektoren.

Design

Datainnsamlingen består av 13 telefonintervjuer av 40–45 minutters varighet. Intervjuobjektene er forvaltningssjefer for kommunale og private barnehager, forskere, private aktører og representanter for høyskoler der alle jobber med barnehagesektoren og etterutdanning.

Referanser

Moser, T.; Pettersvold, M.; Nesset, G. (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 4 – betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager. Vestfold: Høgskolen i Vestfold.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet har bedt Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold om å gjennomføre kartleggingen.