Professionals’ experiences of using an improvement programme: applying quality improvement work in preschool contexts

Forfatter
Kjellström, S., Andersson, A.-C. & Samuelsson, T.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvilke erfaringer barnehageansatte har med et program for kvalitetsforbedring (Breakthrough Series Collaborative Improvement Programme) for å forbedre barnehagens uteområder.

Resultat

Resultatene viser at intervensjonen var vellykket i den forstand at personalet var fornøyd med læringsseminarene og det de fikk til av endringer i barnehagenes fysiske utemiljø. De integrerte erfaringene fra programmet i det ordinære arbeidet i barnehagen og involverte barna i større grad.

Design

Utviklingsprogrammet ble prøvd ut ved ni svenske barnehager i en longitudinell studie der datamaterialet ble hentet inn ved en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Barnehagepersonalet svarte på spørreundersøkelser ved fire anledninger og deltok på intervjuer i etterkant av intervensjonen. Utviklingsprogrammet hadde to mål: Å involvere barnehagelærere og barn i forbedringsarbeid og å utvikle multifunksjonelle utendørs barnehagemiljøer for å fremme helse og bærekraftig utvikling.

Referanser

Kjellström, S., ‍‍Andersson, A.-C. & Samuelsson, T. (2020). ‍‍“Professionals’ experiences of using an improvement programme: applying quality improvement work in preschool contexts”. BMJ Open Quality, 9(3): Artikkelnummer: 00933.

Oppdragsgiver

Folkehelseavdelingen ved Jönköpings län, Sverige Jönköping University, Sverige