Samarbeid i barnehagen – «Like barn leker best»? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn

Forfatter
Wolf, K. D.
Kilde
Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(02–03):272-283
År
2019

Formål

Tema for artikkelen er foreldres oppfatninger av et godt samarbeid og deres opplevelser av samarbeidet med barnehagepersonalet.

Problemstilling: Hvilke oppfatninger har foreldre med ulik bakgrunn av et godt samarbeid med barnehagen, og hvordan opplever foreldre det daglige samarbeidet med personalet?

Resultat

Resultatene indikerer at foreldre verdsetter personalets kompetanse som nærhet, hjertelighet og imøtekommenhet ved et godt samarbeid, men samtidig at deres opplevelser av samarbeidet varierer. Foreldres opplevelser henger sammen med deres sosiale og kulturelle kapital. Ikke alle foreldre opplever å bli sett og imøtekommet. Det profesjonelle ansvaret for hjem–barnehage-samarbeidet problematiseres idet de sosiale møtene mellom foreldre og personalet innebærer symbolsk makt, hvor foreldre som er mer like personalet i sosial og kulturell kapital, opplever et mer likeverdig samarbeid enn foreldre med en annen sosial og kulturell bakgrunn.

Design

Drøftingen baseres på analyser av semistrukturerte forskningsintervjuer med 23 foreldre, med ulik sosial og kulturell bakgrunn, som hadde barna i ni ulike norske barnehager.

Utvalgskriterier for valg av barnehager: 1) by og landlige omgivelser; 2) størrelse (over 150 barn/ mellom 50 og 150 barn/opptil 50 barn); 3) organisering (avdelinger og fleksibel); 4) eierform (kommunale og private), 5) språklig og kulturelt mangfold.

Referanser

Wolf, K. D. (2019). “Samarbeid i barnehagen – «Like barn leker best»? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn”. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(02–03):272-283.