Systematikk eller tilfeldighet? Erfaringer fra et FoU-prosjekt om vurdering i barnehagen

Forfatter
Eik L. T., Steinnes G. S. (2019)
År
2019

Formål

Artikkelen drøfter erfaringer fra et interaktivt forsknings- og utviklingsarbeid om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom to barnehager, en ekstern veileder og to forskere. Målet var å få kunnskap om arbeidet med vurdering, og å bidra til å styrke barnehagelæreres språk om vurdering. Artikkelen har følgende problemstilling: Hvordan kan samarbeid om vurdering av barns trivsel og allsidige utvikling bidra til å utvikle en mer systematisk vurderingspraksis i barnehagen?

Resultat

Resultatene viste at barnehagelærerne utviklet økt bevissthet om egne vurderinger, felles begrepsforståelse, større grad av skriftliggjøring og en mer kollektiv praksis som forskerne betegnet som en systematisk vurderingspraksis. Ikke minst ble de mer bevisste på forhold som kunne redusere barns muligheter for trivsel og utvikling. 

Design

Forskerne valgte et kvalitativt og interaktivt design. Studien ble delt i to aktivitetssystemer: et forskningssystem og et praksissystem. Forskningssystemet var forskernes observasjoner og intervjuer av deltagerne, mens praksissystemet bestod av aktiviteter i barnehagen styrt av barnehagelærere. Prosjektet ble delt i fire faser, hvorav de tre første fasene var gruppeintervjuer med barnehagelærere (N=25) og barnehagestyrere (N=3). Det ble gjennomført 12 intervjuer på ca. 1,5 times varighet per intervju. Den siste fasen bestod av en analyse av intervjuene, gjennomført av forskerne, og et siste dialogseminar hvor forskerne og deltagerne gjennomgikk forskernes tolkninger og analyser. 

Referanser

Eik, L. T. & Steinnes, G. S. (2019). «Systematikk eller tilfeldighet? Erfaringer fra et FoU-prosjekt om vurdering i barnehagen». Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 103(02-03):145-158.

Oppdragsgiver

Utdanningsforbundet, Norge