Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten

Forfatter
Giske R., Ugelstad I. B., Meland A. T., Kaltvedt E. H., Eikeland S., Tønnesen F. E., Reikerås E. K. L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(3):362-374.
År
2018

Formål

Denne artikkelen undersøkte forholdet mellom barns velvære, lek, sosioemosjonelle kompetanse og bevegelighet. To hypoteser ble fremstilt: (1) Det er en signifikant positiv korrelasjon mellom velvære, lek, sosioemosjonell kompetanse og bevegelighet, og (2) Småbarns (toddlere) velvære kan beregnes ut ifra deres lek, sosioemosjonelle kompetanse og bevegelighet.

Resultat

Resultatene kunne bekrefte den første hypotesen og delvis den andre som sanne. En sterk positiv korrelasjon mellom sosioemosjonell kompetanse, lek og velvære kunne se ut til å reflektere hvor sammensatte disse variablene var. Observert lek ble også ansett som viktig i bedømmelsen av småbarns sosioemosjonelle kompetanse og velvære. Totalt kunne 73% av variasjonen i velvære forklares av indikasjonsvariablene lek og sosioemosjonell kompetanse, mens motoriske ferdigheter ikke så ut til å være en unik indikator. Dette kan tyde på at barnehagelærernes observasjoner av barnas lek og sosioemosjonelle kompetanse kan gi observatøren indikasjoner på barnas grad av velvære.

Design

Denne studien var en del av Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, som er et longitudinelt og interdisiplinært samarbeidsstudium mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Deltagerne i studien var barn født mellom 1. juli 2005 og 31. desember 2007 fra 84 forskjellige barnehager. Totalt var 1084 barn med i studien. Observasjonsverktøyene ‘Alle med’ og ‘Early Years Movement Skills Checklist’ ble brukt for å vurdere barnas sosiale ferdigheter og motoriske ferdigheter. Barna ble observert over en periode på tre måneder for å sikre variasjon i situasjoner og hendelser. 

Referanser

Giske, R., Ugelstad, I. B., Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., Eikeland, S., Tønnesen, F. E. & Reikerås, E. K. L. (2018). «Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten». European Early Childhood Education Research Journal, 26(3):362-374.