Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehager. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år

Forfatter
Os, E. (2020). «Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehager. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år». Akademisk avhandling. Universitetet i Oslo.
År
2020

Formål

Med utgangspunkt i sosiokulturelle perspektiver undersøker studien ansattes mediering av jevnaldringsrelasjoner mellom barn under tre år i småbarnsavdelinger. Forskningsspørsmålene er: 1) I hvilken grad medierer voksne de yngste barnehagebarnas jevnaldringsrelasjoner i frilek og under måltider? 2) Hva er innholdet i voksnes mediering og hvordan kommer medieringen til uttrykk? 3) Hvordan kan forskjeller i voksnes mediering av barnas jevnaldringsrelasjoner knyttes til felles fokus mellom barna like etter voksnes involvering?

Resultat

Resultatene viser at mediering av de yngste barnehagebarnas jevnaldringsrelasjoner er en del av hverdagslivet på småbarnsavdelinger og er et spesifikt aspekt ved samspillet mellom voksne og barn. Medieringen kommer særlig til uttrykk gjennom voksnes involvering i barnas lek, synliggjøring av barna overfor andre barn og regulering av barnas jevnaldringssamspill. Medieringen er i stor grad rettet mot enkeltbarn og ikke mot grupper av barn. Den utfordrer i begrenset grad barna til mestring innenfor deres nærmeste utviklingssone. Forskeren mener lekende og vedvarende mediering rettet mot grupper av barn, som også gir rom for barnas deltakelse, ser ut til å støtte barnas samspill i øyeblikket.

Design

Undersøkelsen er en observasjonsstudie i ni småbarnsavdelinger med barn under tre år. Data har blitt innhentet gjennom videoopptak av frilek og måltider.

Referanser

Os, E. (2020). «Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehager. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år». Akademisk avhandling. Universitetet i Oslo.