‘You know that collaboration works when … ’ identifying the features of successful collaboration on behalf of children with disabilities in early childhood education and care

Forfatter
Cameron, D. L. & Tveit, A. D.
Kilde
Early Child Development and Care, 189(7):1189-1202.
År
2019

Formål

Formålet med studien var å identifisere kjennetegn på vellykket samarbeid mellom personalet og foreldre/foresatte for å støtte barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Resultat

Med utgangspunkt i en systemteoretisk tilnærming, ledet analysene av intervjumaterialet til utviklingen av et rammeverk basert på «indre» og «ytre» kjennetegn på samarbeid. Der de indre aspektene i hovedsak viser til interpersonelle interaksjoner mellom foreldre/foresatte og personalet, viser de ytre aspektene til forhold med større «avstand» fra disse interaksjonene, men samtidig virker det som de i stor grad kan påvirke deltakernes oppfattelse av om samarbeidet er vellykket eller ikke. Forfatterne argumenterer for at disse ytre omstendighetene ofte blir oversett i litteraturen rundt det tverrfaglige samarbeidet på dette området.

Design

Studien bygger på seks ulike kasusundersøkelser der totalt 30 voksne informanter ble intervjuet om samarbeidet på vegne av seks barn i alderen 3–5 år som hadde vesentlig nedsatt funksjonsevne. Til sammen gjennomførte forskerne 26 intervjuer med foreldre, IP-koordinatorer, spesialpedagoger, barnehageansatte og andre fagpersoner som jobbet med barnet i hvert kasus. I tillegg ble det gjort to fokusgruppeintervjuer med fagpersoner fra PPT og habiliteringstjenesten. Forskerne observerte også tre IP-planmøter.

Referanser

Cameron, D. L. & Tveit, A. D. (2019). “‘You know that collaboration works when … ’ identifying the features of successful collaboration on behalf of children with disabilities in early childhood education and care”. Early Child Development and Care, 189(7):1189-1202.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge