Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: VIDA-forskningsrapport 3. Forældreinddragelse.

Forfatter
Kousholt, D & Berliner, P
Kilde
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
År
2013

Formål

Denne rapport udgør en del af afrapporteringen af VIDA-projektet. Det overordnede formål med VIDA-projektet er at undersøge effekterne af en ny dagtilbudsintervention, hvor pædagoger og ledere arbejder teoretisk (forstået som vidensbaseret), målrettet og systematisk. Undersøgelsen afdækker konkrete forandringsprocesser i dagtilbuddenes tilgang til og tilrettelæggelse af forældresamarbejde og -inddragelse. Desuden afdækkes forældrenes ændrede adfærd (qua indsatsen) i relation til hhv. deres eget barn og deres deltagelse i institutionerne både i hverdagen og ved forældrearrangementer.

Resultat

De statistiske analyser viser, at der er sket forandringer med hensyn til, hvilke typer forældrearrangementer der prioriteres i dagtilbuddene: VIDA-institutionerne afholder i mindre grad end tidligere arbejdsdage og caféef-termiddage. Sammenholdt med de kvalitative analyser tolkes dette som, at VIDA-dagtilbuddene i højere grad har fokus på at kombinere forskellige formål med hensyn til forældreinddragelse, og at forældrenes aktive bi-drag tænkes på andre måder end deciderede arbejdsdage. Resultaterne viser i forlængelse heraf, at dagtilbud-dene i VIDA-Basis+ nu fokuserer på at skabe kontakt mellem forældrene indbyrdes i højere grad end før delta-gelsen i VIDA-programmet. Der måles dog kun mindre effekter på måden, dagtilbuddene i VIDA-Basis+ tilrette-lægger forældresamarbejde på. Den kvalitative analyse består af to dele, der fokuserer på hhv. ledernes og forældrenes perspektiv på udviklingen som følge af dagtilbuddenes deltagelse i VIDA-Basis+. Dagtilbuddene har revurderet og gentænkt deres forældrearrangementer i indhold og form, således at der arbejdes med dynamiske arrangementer, dvs. med aktiviteter, dialog og interaktion, som er struktureret og understøttet af personalet. I dagtilbuddene undersøger man, hvilke barrierer der er for forældrenes deltagelse i forældresamarbejdet, og der rapporteres om en mere direkte opsøgende tilgang overfor forældrene. Lederne giver endvidere udtryk for, at der arbejdes mere systematisk med at inddrage forældrene. Institutionerne er blevet mere opmærksomme på, at arbejdet med forældreinddragelse fordrer ændringer i deres egen praksis. Analysens anden del berører forældrenes perspektiver. Denne analyse viser, at forældrene lægger vægt på, at hverdagen i dagtilbuddene gøres konkret og nærværende, således at forældrene får et indblik i, hvad der sker i dagtilbuddene, og hvad deres barn deltager i. Den øgede inddragelse i dagtilbuddenes hverdag øger forældrenes tryghed samt forældrenes forståelse af deres barn og dets udvikling og trivsel.

Design

Interventionerne er implementeret i 2011 og afsluttet i 2013. Der er foretaget en surveyundersøgelse gennem-ført ved baseline, midtvejs og ved slutningen (2011, 2012 og 2013) samt individuelle interviews med ledere af dagtilbuddene (forår 2011) og fokusgruppeinterview med ledere (forår 2013). Derudover er der besøgt fire ud-valgte institutioner ad to omgange (efterår 2012 og forår 2013), hvor henholdsvis ledere af institutionerne, VIDA-medarbejdere og udvalgte forældre er blevet interviewet. De fire institutioner blev udvalgt på baggrund af, at deres udvikling og erfaringer mentes at kunne inspirere andre dagtilbud. Observationer og interviews blev foretaget ved begge besøg. I VIDA-projektet afprøves VIDA-Basis og VIDA-Basis+ mod en referencegruppe (kontrol). VIDA-Basis+ adskiller sig fra VIDA-Basis ved at have øget forældreinddragelse. Surveyundersøgelsen søger at kortlægge gældende praksis med hensyn til forældresamarbejdet. Der er benyttet statistiske metoder til at afdække statistiske sammenhænge på tværs af interventionerne (VIDA-Basis, VIDA-Basis+ og kontrolgruppe). Denne survey er suppleret med kvalitative, semistrukturerede interviews blandt daginstitutionerne i VIDA-Basis+.

Referencer

Kousholt D. & P. Berliner (2013). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: VIDA-forskningsrapport 3. Forældreinddragelse: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Opdragsgiver

Social-, Børne- og Integrationsministeriet