Tekster på vegger og gulv. Multimodel literacy i barnehagen.

Forfatter
Maagerø, E.
Kilde
I: M. Semundseth & M.H. Hopperstad (red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning (134-155). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
År
2013

Formål

Studiet undersøger multimodale tekster i norske daginstitutioner (barnehager), og i hvilken udstrækning de indgår i aktiviteter, der kan udvikle multimodal literacy hos børnene. Multimodal literacy forstås som barnets evne til at tolke og forstå en tekst på mere end blot én måde, idet tekst kan skabe mening på flere måder. Begrebet ”tekst” skal forstås bredt, således at det ikke kun omfatter skrift, men også tegninger, billeder og collager. En multimodal tekst er karakteriseret ved at være en tekst, hvor forskellige meningsskabende systemer bidrager til den samlede mening (fx en kollage med tekst, fotografier, forskellige farver og materialer). I studiet tages udgangspunkt i fotografier og billeder på vægge og gulv i tre daginstitutioner som et udtryk for tekst.

Resultat

Studiet viser, at teksterne på væggene, i form af fotografier, tegninger og billeder, kun i meget ringe udstrækning benyttes af børnene i forbindelse med deres frie leg eller af pædagogerne i forbindelse med voksenstyrede aktiviteter. Alligevel har både børnene og de ansatte et forhold til mange af teksterne på væggene. De tekster, der særligt betyder noget for barnet, er dem, som de enten selv har produceret, eller hvor de er afbildet. For de ansatte udgør teksterne en vigtig form for dokumentation af børnehavens aktiviteter, og de tjener samtidig til at gøre rummet pænt og hyggeligt for børnene. At teksterne kan anvendes med hensyn til at fremme udviklingen af literacy, bliver ikke nævnt af de interviewede ansatte. Studiet finder dog enkelte eksempler på, at de ansatte aktivt har integreret teksterne på væggen i arbejdet med børnene på en måde, der kan tolkes som fremmende for multimodal tekstkompetence. Fx ved at pædagogerne ofte taler med børnene om billederne fra historierne om Pulverheksen, som er hængt op på væggene, hvilket træner børnenes evne til at skabe mening i både billeder og verbalsprog. Studiet konkluderer, at fordi børnehaverummet har så mange multimodale tekster, udgør det en unik mulighed for udvikling af multimodal literacy.

Design

Datamaterialet er indsamlet i tre norske daginstitutioner (barnehager). Én daginstitution er besøgt én gang, og data herfra består udelukkende af fotografier af væggene, enkelttekster samt feltnoter. De to øvrige daginstitutioner er besøgt tre-fire gange hver. Hvert besøg havde en varighed af 3-5 timer. Data fra disse omfatter fotografier af tekster på vægge og gulve, videoobservationer af børnenes aktiviteter med teksterne, nationale og lokale dokumenter, feltnotater samt interview med i alt tolv børn i alderen tre-fem år og interview med i alt seks pædagoger og medhjælpere (barnehagelærere og assistenter). Børnene blev interviewet i par, mens de ansatte blev interviewet individuelt. Alle interview blev videofilmet. Hoveddata for tekstanalyserne er fotografierne og videofilmene af tekster på vægge og gulve, mens analyser af børnenes interaktion med teksterne er baseret på videoobservationerne og interviewene med børnene.

Referencer

Maagerø, E. (2013). Tekster på vegger og gulv. Multimodel literacy i barnehagen. In M. Semundseth & M.H. Hopperstad (red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning (134-155). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Opdragsgiver

Uoplyst