“Child-to-Teacher Ratio and Day Care Teacher Sickness Absenteeism”.

Forfattere
Gørtz, M.
Andersson, M.
Kilde
Health Economics, 23(12), 1430-1442.
År
2014

Formål

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem arbejdspres (målt ved normering) og sygdom (kort- og langtidssygemelding) blandt pædagogisk personale i danske vuggestuer og børnehaver.

Resultat

Resultaterne af de kvantitative analyser, som forfatterne har størst tillid til, viser, at der generelt ikke er nogen statistisk sikker sammenhæng mellem arbejdspres (målt ved normering på kommuneniveau) og langtidssygemelding.

Med hensyn til den kausale sammenhæng mellem arbejdspres og korttidssygemelding finder studiet, at der er en positiv sammenhæng mellem øget arbejdspres og korttidssygemeldinger for personale i vuggestue. Den statistiske signifikans af denne relation er dog svag (10 %-niveau). For børnehavepersonalet finder studiet ikke nogen sammenhæng.

De estimerede årsagssammenhænge er generelt ikke konsistente på tværs af de 3 førnævnte analysemetoder.

Opsummerende konkluderer forfatterne, at selvom der i mange af analyserne ikke findes statistisk belæg for en sammenhæng mellem arbejdspres og sygdom, er der indikationer på en positiv og statistisk signifikant sammenhæng for vuggestuepersonale i perioden 2005-2006.

Design

Data består af den fulde population af pædagogisk personale i danske vuggestuer og børnehaver i perioden 2002-2006. Data kommer fra Danmarks Statistiks registre. Datasættet består af i alt ca. 20.000 individer. For hvert individ har man tilgang til oplysninger om vedkommendes arbejdssted, baggrundsoplysninger, såsom alder og køn, samt oplysninger om sygemeldinger.

Datamaterialet er suppleret med flere typer af information. Arbejdspres måles ved normeringen. Normeringen er opgjort på kommunalt niveau. Derudover suppleres data med information fra daginstitutionerne, herunder data om børnenes socioøkonomiske baggrund samt type af institution (vuggestue eller børnehave). Ca. 53 % af personalet kan kobles til en specifik daginstitution og børnegruppe, og disse 53 % indgår i analysen.

Den kausale sammenhæng mellem arbejdspres og sygdom belyses ved hjælp af flere forskellige kvantitative analyser. Analyserne opdeles på kort- og langtidssygemelding samt på vuggestue og børnehave.

Først benytter studiet simpel regression, siden regression, der udnytter panelstrukturen i data, dvs. at man følger det enkelte individ over tid. Sluttelig belyses den kausale sammenhæng ved hjælp af instrumentel variabel analyse.

Referencer

Gørtz, M. & Andersson, M. (2014). “Child-to-Teacher Ratio and Day Care Teacher Sickness Absenteeism”. Health Economics, 23(12), 1430-1442.

Opdragsgiver

Arbejdsmiljøforskningsfonden