”Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det: En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner”.

Forfattere
Hjerrild, C.M.
Højlund, H.
Kilde
Arbejdspapir, CBS, januar 2014.
År
2014

Formål

Dette studie undersøger, i hvilket omfang forsøgsprojektet Netværksledelse i selvejende daginstitutioner har betydet en større grad af civilt engagement i bestyrelsesarbejdet i de selvejende institutioner i form af professionalisme og værdiskabelse. Fokus har været på samarbejdet mellem de kommunale forvaltninger, daginstitutionslederne og de frivillige bestyrelsesmedlemmer. Hensigten med at følge forsøgsprojektet er at bidrage til at formulere nye veje for selveje og undersøge samarbejdet mellem forvaltning og de selvejende institutioner som en ny måde at organisere de civile kræfter på, også på det offentlige daginsitutionsområde. Endelig er formålet at præsentere de muligheder og begrænsninger, som et sådant civilt engagement giver, men også præsentere de krav, det stiller til ledelse og styring.

Resultat

Studiet præsenterer fire overordnede resultater: Der udtrykkes forventninger fra politikere og kommunale forvaltninger om, at de frivillige bestyrelsesmedlemmer i de selvejende daginstitutioner viser et større værdiskabende og professionelt engagement i deres opgaver. Det frivillige engagement opstår og udvikler sig kun igennem et fortsat samspil mellem flere aktører, herunder de offentlige aktører. Den daglige leder i institutionen er en central aktør i samspillet om det civile engagement, i den forstand at daginstitutionslederen er tæt involveret i de interaktioner, hvori det civile engagement aktiveres og formes i praksis. Forældre udfolder primært deres engagement, når lederen fungerer som katalysator. Det er i samspillet med lederen, at forældrene motiveres til at deltage i bestyrelsesarbejdet og i andre aktiviteter i institutionen. Ledelse af frivillige handler ikke kun om at administrere, facilitere og lede frivillige borgere, men også om, at lederen selv er involveret i den værdiskabende proces og derved bliver medskaber af det civile frivillige engagement.

Design

Datagrundlaget udgøres af forvaltningsdokumenter, kvalitative interviews med ledere og bestyrelsesmedlemmer i 31 selvejende daginstitutioner i tre kommuner samt udtræk fra kvalitative kommentarer i en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 1.975 forældre, der havde besvaret Menighedernes Daginstitutioners årlige kvalitetsmåling. Der er tale om følgeforskning til et forsøgsprojekt, hvor i alt 116 selvejende institutioner deltog. Forskerne har besøgt 31 af disse institutioner. Disse er blevet udvalgt på baggrund af en spredning med hensyn til socioøkonomisk profil samt med hensyn til institutionernes størrelse. Under besøgene er dagsinstitutionslederne og bestyrelsesmedlemmerne blevet interviewet – ved brug af enten enkeltinterview eller fokusgruppeinterview. Her er de blevet spurgt om deres oplevelse af deres hverdag og det at skulle lede og være en del af en selvejende daginstitution. De er blevet spurgt om deres egen involvering og om oplevelsen af forældreengagementet. Endelig er de blevet spurgt om, hvordan man kan aktivere et civilsamfundsengagement. Analysen af interviewene har taget sit afsæt i tematiseringer, hvorudfra mønstre på tværs i interviewene er identificeret.

Referencer

Hjerrild, C.M. & Højlund, H. (2014). ”Frivilligt engagement – kun hvis lederen magter det: En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner”. Arbejdspapir, CBS, januar 2014.

Opdragsgiver

ikke oplyst