”Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket”.

Forfatter
Eik, L.T.
Kilde
Doktoravhandlinger. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
År
2014

Formål

I denne ph.d.-afhandling er formålet at undersøge, hvordan seks nyuddannede pædagoger fra seks forskellige norske børnehaver (barnehager) oplever deres kompetencer og videre kvalificering i løbet af deres første år i arbejde. Formålet med afhandlingen er at få indsigt i pædagogernes kompetencer og videre professionskvalificering, der belyses med udgangspunkt i det pædagogiske arbejde med børn samt samarbejdet med forældre og de øvrige ansatte. Mere specifikt bliver følgende spørgsmål belyst i afhandlingen: Hvordan oplever nyuddannede pædagoger deres kompetencer og yderligere professionelle kvalifikationer i løbet af det første års ansættelse? I hvilken udstrækning oplever nyuddannede pædagoger, at de er inkluderet i den fælles læringsproces på arbejdspladsen?

Resultat

De nyuddannede pædagoger oplevede, at de efter nogle få måneder mestrede det pædagogiske arbejde, og de viste sig i stand til at improvisere og udøve professionel dømmekraft. Omvendt gav de nyuddannede pædagoger udtryk for, at de fandt det svært at beskrive, analysere og evaluere det pædagogiske arbejde, de udførte. Det fremhæves som et centralt fund, at de nyuddannede pædagoger i løbet af det første år gradvist ændrede deres sprog til et hverdagssprog, hvor de i mindre grad gjorde brug af fagbegreber fra deres uddannelse. Derudover oplevede pædagogerne det som udfordrende at anvende planlægningsredskaber fra uddannelserne i deres arbejde. Det betød, at de gik over til at bruge mere simple planlægningsskemaer, som i mindre grad lagde op til didaktisk refleksion. Pædagogerne oplevede de største udfordringer, når det kom til at skulle lede underafdelinger og de pædagogiske assistenter, og fandt det ligeledes svært at beskrive og analysere disse udfordringer. Derudover oplevede pædagogerne, at de kun i begrænset udstrækning indgik i gensidige læreprocesser på arbejdspladsen. Faktorer, som begrænsede en gensidig læreproces, var manglende introduktion til daginstitutionens kultur og arbejdsgange for de nyuddannede samt manglende interesse blandt personalet for de færdigheder og den fagviden, som de nyuddannede pædagoger havde med sig fra uddannelsen. Endelig var en faktor, som begrænsede den gensidige læreproces, brugen af hverdagssprog og begrænsede faglige drøftelser mellem det pædagogiske personale.

Design

Deltagerne i undersøgelsen er seks nyuddannede pædagoger, der er ansat i forskellige norske børnehaver. Pædagogerne er blevet fulgt gennem deres første år af deres ansættelse. Datamaterialet består af observationer af pædagogernes daglige arbejde, observationer af pædagogernes vejledningssamtaler og af individuelle interview og fokusgruppeinterview. Hver af de deltagende pædagoger er blevet observeret over tre enkeltstående dage fordelt over et år. I umiddelbar forlængelse af hver observationsdag er der gennemført individuelle interview, hver af en times varighed, med den enkelte pædagog. Alle de deltagende pædagoger er derved interviewet 3 gange hver i løbet af et år. Derudover har alle de deltagende pædagoger deltaget i minimum to gruppeinterview af halvanden times varighed fordelt over året. Forskeren har yderligere observeret to vejledningssamtaler med hver af pædagogerne. Både interview og vejledningssamtaler er gemt som lydfiler og transskriberet. Yderligere er der taget noter på baggrund af hvert interview og hver vejledningssamtale. Empirien er blevet analyseret ud fra teoretiske perspektiver omhandlende profession, professionel kvalifikation, kultur, kompetence og sprog. Afhandlingen har et eksplorativt design, og den videnskabelige tilgang er inspireret af både etnografi og grounded theory. Det betyder, at forskeren har haft en åben og udforskende tilgang til forskningsfeltet. Tematikken for forskningsarbejdet er derfor blevet perspektiveret og afgrænset løbende.

Referencer

Eik, L.T. (2014). ”Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket”. Doktoravhandlinger. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Opdragsgiver

ikke oplyst