Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud.

Forfatter
TMC & UdviklingsForum.
Kilde
København: TMC & Udviklingsforum.
År
2008

Formål

Studiet er deskriptivt i sit sigte og fokuserer på samarbejdet mellem forældre henholdsvis pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere. Mange fagblade og aviser beskriver samarbejdet som mere konfliktfyldt end tidligere, men der har ikke tidligere eksisteret faktuel viden om hvorvidt dette reelt er tilfældet. Studiet tager udgangspunkt i at der eksisterer konflikter, irritation og samarbejdsproblemer mellem forældre henholdsvis pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere. Studiet undersøger om dette er korrekt, eller om det er en myte.

Resultat

Studiets kvantitative del er baseret på resultaterne af et spørgeskema som stort set kun er besvaret af børnenes mødre (0,2 % af besvarelserne er foretaget af fædre). Studiet konkluderer at samarbejdet mellem forældre og personale overordnet set er velfungerende, og at konflikter er sjældne. Kun 2 % af forældrene og 3 % af personalet oplever at have en aktiv konflikt med den anden gruppe. Både personale og forældre oplever sammenhæng mellem kvalitet og ressourcer, men hvor forældrene kræver innovation af personalet, finder personalet det svært at finde ro, at prioritere individuelle behov som fx bleskift uden at risikere at efterlade resten af børnegruppen uden opsyn, samt at følge med i hvad børnene foretager sig. Studiet viser også at regler og overholdelse af dem betyder meget for personalet, mens forældre mere betragter regler som uproblematiske eller som noget der kan forhandles. Problemet synes ikke så stort, da 86 % af personalet oplever at forældre generelt har forståelse for reglerne. En anden forskel mellem personale og forældre er at de har forskellige opfattelser af hvornår børn er syge. Her viser det sig at personalets vurdering af forældrenes mulighed for at holde fri i forbindelse med børns sygdom ligger væsentligt lavere end forældrenes egen vurdering. Studiet har også set på forældres medbestemmelse i dagtilbud, og her oplever personalet at mange forældre vil bestemme over deres barn 24 timer i døgnet. Forældrene derimod oplever det som en kvalitet ved dagtilbuddet at de har indflydelse. På dette område ser der imidlertid heller ikke ud til at være deciderede konflikter mellem personale og forældre. De modsatrettede interesser mellem personale og forældre kommer til udtryk som mindre uenigheder der oftest handler om sovetider, om hvorvidt børnene skal være ude eller indendørs, og om hvilke aktiviteter børnene skal tilbydes at deltage i. Studiet identificerer en række områder hvor samarbejde mellem forældre og personale kan forbedres: 1) afklaring af gensidige forventninger, 2) yderligere efteruddannelse af personale, 3) yderligere forskning inden for området. Studiet foreslår at kønsdiskursen undersøges nærmere, og peger på at ændrede kommunikationsformer er nødvendige for at inddrage en større del af fædregruppen i samarbejdet.

Design

Studiet er designet som en landsdækkende repræsentativ tværsnitsundersøgelse. Studiets informanter er 2.000 forældre og 2.000 dagtilbudsansatte. Data er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer, fokusgruppeinterview samt en til en-interview.

Referencer

TMC & UdviklingsForum. (2008). Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud. København: TMC & Udviklingsforum.

Opdragsgiver

Studiet er finansieret af fagforeningen FOA i Danmark.